Tiesuunnitelma Kehä I - Laajalahti ry:n muistutus

07.07.2017

 

Espoon kaupunki                                               MUISTUTUS 26.6.2017


 

TIESUUNNITELMA KEHÄ I VÄLILLÄ KALEVALANTIE- TURUNVÄYLÄ (VT1)

 

Laajalahti ry:n toiminnasta

 

Laajalahden alueen asukasyhdistys on perustettu vuonna 1950 ja sillä on satoja alueen talouksia jäseninään ja sen toiminta-ajatuksena on valvoa Laajalahden alueen kokonaisetua. Laajalahti ry ei puutu yksittäisten kiinteistönomistajien hankkeisiin vaan valvoo koko aluetta koskevia hankkeita. Erityistä huomiota yhdistys kiinnittää alueen ja sen välittömän ympäristön liikennejärjestelyihin ja sen myötä laajalahtelaisten lasten turvalliseen koulumatkaan. Yhdistyksen tarkoitus on toimia Laajalahden kehittämiseksi ympäristöltään ja palveluiltaan laadukkaaksi ja viihtyisäksi asuinalueeksi. 

Laajalahti ry on tutustunut Espoon kaupungin ja Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen laatimaan tiesuunnitelmaan Kehä I:n välin Kalevalantie - Turunväylä parantamisesta ja on päättänyt antaa siitä muistutuksen.

Kehä I on Suomen vilkkain väylä

Kehä I on Suomen vilkkain liikenneväylä ja se vaikuttaa olennaisesti ympäröiviin asuinalueisiin. Hankkeen esittelystä olemme saaneet sen käsityksen, että suunnittelijoiden työn tavoitteena on ollut olemassa olevan asuinympäristön laadun ja nykyisten arvojen säilyttäminen mahdollisimman suuressa määrin.  Laajalahti ja Ruukinranta ovat luonnonläheisiä ja historiallisesti arvokkaita pientaloalueita kahden suuren kaupunkikeskuksen puristuksessa.  Niitä pitää suojella entistä paremmin melulta ja liikenteen päästöiltä. Myös näiden alueiden pirstaloiminen uusilla läpiajon sallivilla tiehankkeilla turmelisi nämä ainutlaatuiset miljööt. 

Kurkijoentien Kehä 1:n ylittävä silta pitää poistaa

Tiesuunnitelmassa on Kurkijoentien Kehä 1:n liittymän poistaminen ja sillan rakentaminen Kurkijoentien jatkeelle yli Ruukinrantaan. Laajalahti ry katsoo, että yhteyden rakentaminen Laajalahdesta Ruukinrannan kautta aiheuttaa lisääntyvää läpiajoliikennettä Kurkijoentielle. Lisäksi samaan kohtaan muun liikenteen lomassa kulkevaksi suunniteltu Raide-Jokeri aiheuttaa Kurkijoentielle kestämättömän liikenteen.  Myös Raide-Jokerin suunnitellun linjauksen näkökulmasta lisääntyvä autoliikenne Kurkijoentiellä voi hankaloittaa ja hidastaa pikaraitiotien sujuvuutta. On hyvin todennäköistä, että myös Perkkaan ja vastaavasti Mankkaan suunnalta tuleva henkilöautoliikenne ottaa merkittävissä määrin käyttöönsä tämän reitin, kun valtaväylien ruuhkia halutaan kiertää.

 

Kurkijoentie kulkee pientaloalueella, jossa lähimmät asuinrakennukset ovat muutaman metrin päässä kadusta. Lisäksi useiden lasten koulutie läheiseen Laajalahden kouluun vaarantuisi entisestään.  Suunnitellun Kurkijoentien sillan poistaminen vähentää merkittävästi Kurkijoentien liikennettä Laajalahden koulun läheisyydessä. Läpiajoliikenteen poistuminen Kurkijoentien itäpäästä helpottaisi myös tulevan Raide-Jokerin liikennöintiä tällä alueella. Samaa kapeaa väylää ei voi kulkea sekä Raide-Jokeri että läpiajoliikenne toisaalta Perkkaalle, Helsinkiin ja toisaalta Mankkaalle. Lisäksi arviolta 300 metrin matkalla Kurkijoentiehen liittyy viisi muuta tietä ja muutama tonttiliittymä.

Laajalahti ry on jo vuosien ajan valvonut ja turvannut koulujen lukukauden aluksi koululaisten koulutietä.  Siksi käsityksemme koulutien nykyisestä turvallisuustilanteesta on selkeä. Alueella on ollut nopeuden seurantanäyttö, joka näytti ohiajaville lähes poikkeuksetta aina pientä ylinopeutta, mutta myös nopeuden törkeitä ylityksiä näkyi toistuvasti. Liikennetilanne ei ole nykyisinkään hyvä, ja se huonontuu entisestään Raide-Jokerin ja Kehä I:n muutoksen myötä.  Kaiken lisäksi Laajalahden koulun tontilla on vireillä asemakaavan muutos, jossa tontin rakennusoikeus kasvaa 30 % ja uudisrakennuksen myötä koulun oppilasmäärää aiotaan lisätä huomattavasti.

Käsityksemme mukaan Ruukinrannan kaavan yhteydessä pohdittiin myös vaihtoehtoa, että yhteys Laajalahdesta Ruukinrantaan olisi vain joukkoliikenne- ja kevyenliikenteen silta. Myös tätä vaihtoehtoa kannattaa suunnitelmassa uudestaan tutkia.

Jos silta Kurkijoensilta kuitenkin toteutetaan, niin on tärkeää ja hyvä että Ruukinrannan liittymässä ei ole ramppeja autoille Kehä I:ltä Laajalahteeen eikä myöskään Ruukinrantaan. On myös hyvä, että melusuojausta tehdään, mutta ylikulkusilta Ruukinrannan ja Laajalahden välillä aikaansaa ison aukon meluaitaan Kurkijoentien päässä, aiheutuu merkittävä meluhaitta Kurkijoentien suuntaan. j

Jos silta tehdään Ruukinrannan ja Laajalahden välille, on huolehdittava ettei siltaa voida käyttää läpiajoliikenteeseen Turunväylälle/-väylältä. Parempi ratkaisu olisi yhteys Ruukinrannasta Turvesolmun kautta ja Kurkijoentien itäpään sulkeminen liikenteeltä Raide-Jokeria lukuunottamatta.

Rinnakkaistie Kehä I:n itäpuolelle

Laajalahti ry vaatii muistutuksessaan, että Kehä I:n itäpuolelle toteutetaan alkuperäisen kantamme muodostamisvaiheessa (Ramboll 31.3.2016) olevan ehdotuksen mukainen autoliikenteen rinnakkaisväylä Turvesuontien eritasoliittymän ja Kurkijoentien sillan itäpään välille. Rinnakkaisväylä voidaan toteuttaa samaan uraan pikaraitiotien ja mahdollisesti suunnitellun kevyen liikenteen väylän kanssa. Näkemyksemme mukaan Kehä I:n suuntainen ja Laajalahden solmun kohdalla siihen liittyvä rinnakkaistie palvelisi paremmin myös Ruukinrannan alueen asukkaita. Laajalahti ry on kannattanut tätä suunnitelmaa jo vuosien ajan edellisten tiesuunnitelmien yhteydessä.

Sujuva liikennöinti rinnakkaistien kautta Kehä I:lle ei tuo muille asuinalueille ylimääräistä läpiajoliikennettä. Rinnakkaisväylä takaisi ruukinrantalaisille myöskin suoran pääsyn Kehä I:lle molempiin suuntiin ja tasaisi Pohjois-Laajalahden Kehä I:lle suuntautuvaa liikennettä.

 

Räisälänkujan ja Vuokselantien välille alikulkutunneli

 

Suunnittelualue ulottuu Turvesuontiellä Vuokselantien ja Räisälänkujan tasalle. Laajalahti ry on vuosikymmeniä kantanut huolta laajalahtelaisten lasten koulutiestä ja varsinkin Turvesuontien ylittämisestä. Kaikki laajalahtelaiset kouluikäiset lapset ylittävät Turvesuontien;  pienemmät pohjoiseen alakouluun ja vähän suuremmat etelään yläkouluun. Laajalahti ry esittää, että osana suunnittelu- ja toteutusprojektia toteutetaan Turvesuontien alittava kevyen liikenteen alikulkutunneli Vuokselantien ja Räisälänkujan välille. Tämä parantaisi erityisesti kakkien laajalahtelaisten koululaisten turvallista koulumatkaa.

Sakkolantien purettavat rakennukset

Tiesuunnitelman mukaan Sakkolantien länsipuolen rakennukset jäävät tiealueelle ja puretaan pois. Laajalahti ry edellyttää, että purettavien rakennusten ja lunastettavien kiinteistöjen omistajien kanssa toimitaan hyvässä yhteistyössä ja maksettavat korvaukset ovat asianmukaisia.

Melusuojauksen kattavuus

Kurkijoentien ja Turvesuontien risteysalueilla melusuojaukset katkeavat ja aukoista pääsee melua ja päästöjä esteettä pientaloalueelle. Tämä pitää huomioida Turvesuontien liittymän rakentamisessa ja Kurkijoentien siltaratkaisu pitää poistaa.

laajalahtelaiset lapset ylittävät Turvesuontien koulutiensä eri vaiheessa: yläkoulu on Tapiolassa ja alakoulu on Laajalahden keskustassa.

 

 

Laajalahti ry

 

Sari Ojanen                                            Raili Lindberg

puheenjohtaja                                         varapuheenjohtaja                                              

 

 

13.02.2020Kehä I:n melu / Päätöspöytäkirja 12.11.19
29.01.2020Työmaamelu Laajalahdessa - Kysely 15.9.19
20.08.2019Turvesuon asuntorakentaminen / Asukaskyselyn raportti
19.08.2019Melulupapäätös Raide-Jokerin työmaista
22.03.2019Veljeskulma - Museoviraston lausunto 1.9.17
27.10.2018Turvesolmun metsävyöhyke - esitys ELY:lle
12.09.2018Väliaikatietoja Laajalahden kaavoituksesta
02.03.2018Lahdenpohjan kaava - Laajalahti ry:n valitus
29.12.2017Laajalahti ry:n muistutus - Koulun laajennus
12.12.2017Kaupungin vastine Turvesuo pohjoinen asemakaavan muutos, alue 120603

Siirry arkistoon »