Turvesolmun metsävyöhyke - esitys ELY:lle

27.10.2018

UUDENMAAN ELY-KESKUKSELLE                                                              26.10.2018

METSÄVYÖHYKKEEN ISTUTTAMINEN TURUNVÄYLÄN TURVESOLMUN ALUEELLE JA KATOKSEN RAKENTAMINEN PYSÄKILLE E2505

Laajalahti ry:n toiminnasta 

Laajalahti ry on espoolainen rekisteröity yhdistys, joka on perustettu vuonna 1950 ja sillä on satoja laajalahtelaisia talouksia jäseninään. Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on valvoa Laajalahden alueen kokonaisetua. Laajalahti ry ei ota kantaa yksittäisten kiinteistönomistajien hankkeisiin vaan valvoo koko aluetta koskevia hankkeita. Erityistä huomiota yhdistys kiinnittää alueen ja sen välittömän ympäristön liikennejärjestelyihin. Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoitus on toimia Laajalahden kehittämiseksi ympäristöltään ja palveluiltaan laadukkaaksi ja viihtyisäksi asuinalueeksi. Laajalahti ry haluaa huolehtia alueen asukkaiden ympäristöstä ja asumisviihtyvyydestä. Erityistä huolta Laajalahti ry kantaa lisääntyvän liikenteen aiheuttamista haitoista.

Esityksen taustaa 

Turunväylän niin sanotun Turvesolmun liittymän rakennustöiden yhteydessä Laajalahden alueelta kaadettiin runsaasti puustoa, joka suojasi Laajalahden asukkaita Turunväylän liikenteen melulta ja pienhiukkaspäästöiltä. Liittymästä erkaantuvan Turveradantien varrelle on rakenteilla kauppakeskus ja suunnitteilla on uusi asuinalue 3000 asukkaalle (Turvesuo, 120502). Näiden toimien yhteisvaikutus tulee lisäämään liikenteen aiheuttamia haittoja Laajalahden alueella. Laajalahden asukkaat altistuvat jo nyt sekä Kehä I:n että Turunväylän liikenteen melu- ja ilmansaastehaitoille. Kallioinen maaperä ja taaja rakennuskanta heijastavat ääntä edelleen alueen sisällä.

Esityksemme

Laajalahti ry esittää, että Turvesolmun alueelle istutetaan tiheä pensasvyöhyke, johon yhdistetään tiheä sekametsäistutus. Rakennushankkeiden aiheuttamia luonnonhaittoja kompensoidaan parhaiten käyttämällä istutuksissa luonnon monimuotoisuutta lisääviä lajeja. Vihervyöhyke laskisi melutasoa, toimisi pienhiukkassiepparina ja hiilinieluna ja vähentäisi paikoin hyvin jyrkkien luiskien eroosiota. Lisäksi viherympäristöllä on todettu olevan elvyttävä ja stressiä lieventävä vaikutus, mikä auttaisi kompensoimaan liikenneympäristön haittoja. Metsävyöhyke vaimentaisi myös tuulia alueella, jossa Turunväylän ja Tapiola Golfin muodostamat laajat aukeat kohtaavat.

Alueella sijaitsee myös pysäkki E2505, jota käyttävät linjat 213, 280 ja 544. Lisäksi pysäkki toimii Turun suunnalta liikennöivien bussien vaihtopysäkkinä lentokentän suuntaan. Pysäkki on jo nyt useiden laajalahtelaisten käytössä, mutta joukkoliikenteen käyttöä edistäisi pysäkkikatoksen rakentaminen. Lisäksi alueen metsittäminen heikentäisi tuulten voimaa ja tekisi moottoritien reunasta viihtyisämmän odottelupaikan. 

Laajalahti ry

puheenjohtaja Sari Ojanen                       johtokunnan jäsen Heli Nikunen

20.08.2019Turvesuon asuntorakentaminen / Asukaskyselyn raportti
19.08.2019Päätös Raide-Jokerin työmaista
22.03.2019Veljeskulma - Museoviraston lausunto 1.9.17
27.10.2018Turvesolmun metsävyöhyke - esitys ELY:lle
12.09.2018Väliaikatietoja Laajalahden kaavoituksesta
02.03.2018Lahdenpohjan kaava - Laajalahti ry:n valitus
29.12.2017Laajalahti ry:n muistutus - Koulun laajennus
12.12.2017Kaupungin vastine Turvesuo pohjoinen asemakaavan muutos, alue 120603
10.10.2017Laajalahti ry:n muistutus Turvesuo pohjoinen, asemakaavan muutos, alue 120603
07.07.2017Tiesuunnitelma Kehä I - Laajalahti ry:n muistutus

Siirry arkistoon »