Laajalahti ry:n muistutus Lujabetoni Oy:n ympäristölupahakemukseen

09.07.2016

Laajalahti ry                                                 MUISTUTUS

                                                                  5.7.2016

 

Espoon ympäristökeskus

PL 44

02070 Espoon kaupunki

 

 

LUJABETONI OY, TURVERADANTIE 8

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS BETONIASEMAN TOIMINNAN JATKAMISELLE

 

Lujabetoni Oy on jälleen kerran hakenut Espoon kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa betoniaseman toiminnan jatkamiseksi osoitteessa Turveradantie 8. Nykyinen päätös on voimassa 31.12.2016 saakka. Hakemuksessa haetaan myös aloituslupaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Tässä uudessa hakemuksessa lisäksi on aseman toiminta-aikaa haettu pidennettäväksi klo 22.00 saakka. Nykyisin asema saa toimia klo 20.00 saakka.

 

Laajalahti ry on jo useiden vuosien ajan pyrkinyt kiinnittämään Espoon kaupungin päättäjien huomion siihen, että Lujabetonin betoniasema Turvesuolla on selkeä alueen asumisviihtyvyyttä ja turvallisuutta vaarantava tekijä. Laajalahti ry on lähialueen asukkaiden toimijoiden kanssa yhdessä vastustanut aseman toiminnan jatkohakemusta joka kerta tuloksetta.

 

Tästä huolimatta Espoon kaupunki on toistuvasta jatkanut Lujabetonin vuokrasopimusta alueella, tarkastellen asiaa puhtaasti yritystoiminnan etujen perspektiivistä, sivuuttaen täysin alueella asuvien kuntalaisten näkökulman.

 

Laajalahti ry haluaa kiinnittää Ympäristölautakunnan huomion seuraaviin, alueen asukkaiden kannalta merkittäviin tekijöihin:

 

1. RASKAS LÄPIAJOLIIKENNE

 

Lujabetoni Oy:n aikaisempien ilmoitusten mukaan tehtaalle tuodaan raaka-aineita noin 10 kuormaa/päivä (kiviaineksia, sementtiä ja seosaineita) ja viedään betonia 30 - 40 kuormaa päivässä.

 

Raskaat kuorma-autot ajavat siis noin 100 kertaa päivässä betoniasemalle tai sieltä pois, mikä lisää merkittävästi raskaiden ajoneuvojen liikennöintiä Turvesuontiellä Laajalahden pientaloalueen läpi. Lujabetonin ilmoitus perustuu selvästikin keskiarvoon koska betonikuormien määrä on usein merkittävästi ilmoitusta suurempi, erityisesti kesäaikaan.

 

Turvesuontie on Espoon katuverkoston alueella olevista kokoojakaduista ylivoimaisesti eniten raskaan läpiajoliikenteen kuormittama. Suurin raskaan liikenteen aiheuttaja on Turvesuontien pohjoispuolella oleva kaupungin lumenkaatopaikka ja toiseksi suurin aiheuttaja Lujabetonin betoniasema. Lumenkaatopaikan sijaan on uuden luvan voimassa oloaikaan todennäköisesti tulossa myös kauppakeskuksen rakentamishanke, joka osaltaan lisää alueen raskasta liikennettä.

 

Espoon kaupungin oman virallisen meluntorjuntaselvityksen mittausten mukaan (Espoon ympäristö-keskuksen monistesarja 9/2006) Turvesuontien varren talot Laajalahdessa ovat selkeästi meluvyöhykkeellä ja selvityksen mukaan alueella tulisi toteuttaa meluaidat.

 

Turvesuontie on Kirvuntien ja Räisälänkujan kohdalla vilkkaan kevyen liikenteen ylityskohta sekä pienten koululaisten päivittäisen koulumatkan reitti. Mittava läpiajoliikenne aiheuttaa viikoittain vaaratilanteita Laajalahdessa ja erityisesti raskas liikenne on korostuneen suuri vaaramomentti alueella.

 

Tätä taustaa vasten on hyvin vastuutonta että Espoon kaupunki omalla toiminnallaan pyrkii maksimoimaan Laajalahden raskaan läpiajoliikenteen tukemalla raskasta liikennettä aiheuttavaa toimintaa alueella. Alueen kevyenliikenteen järjestelyille ei sen sijaan ole tehty yhtään mitään vuosikausiin.

 

2. ASUMISVIIHTYVYYS  ALUEELLA

 

Betoniasema olisi uuden hakemuksen mukaan auki kello 22 saakka illalla nykyisen klo 20.00 sijaan ja se aiheuttaa raskasta liikennettä alueelle varhaisesta aamusta aina myöhäiseen iltaan saakka. Tehdas kalustoineen on häiritsevä melu- ja maisemahaitta sekä päivä- että yöaikana, kun tehdas ja sen voimakkaat valot näkyvät suoraan läheisiin asuintoihin.

 

Tehtaan melun aiheuttamaa ympäristöhaittaa täytyy arvioida nyt ehdotetun myöhäisemmän toiminta-ajan osalta tiukemmin kriteerein kuin koskien sellaista aikaa, jolloin esimerkiksi lähistöllä asuvat lapset ovat  tavallisesti hereillä. Lähistön pientaloalueilla asuu runsaasti lapsiperheitä (Kivennavantie/Suotorpantie) ja olisi aivan kohtuutonta altistaa heidät näin myöhäiseen ilta-aikaan sijoittuvalla, jatkuvalle teollisuuslaitoksen melulle. Melu myös korostuu tuulen tyyntyessä illan tunteina.

 

Tehtaan jatkuva meteli on selkeä asumisviihtyvyyttä heikentävä tekijä betoniaseman naapurustossa, eikä tule kysymykseenkään, että sen sallittaisiin jatkua hakemuksessa ehdotetulla tavalla yömyöhään.

 

3. KAAVOITUSTILANNE JA YMPÄRISTÖLUPA

 

Espoon kaupungin laatiman Kiiltokallionpuiston maisemaselvityksen ja viheralueiden yleissuunnitelman mukaan tavoitteena on rakentaa yhtenäinen ulkoilureitti Kiiltokallion-puistosta Kivennavankujan pohjoispuolitse Laajalahden luonnonsuojelualueelle. Betoniasema sijaitsee keskellä suunniteltua viherväylää.

 

Lujabetoni Oy:n hakiessa tätä nykyistä hakemusta edellisen kerran määräaikaista ympäristölupaa nyt rakennetulle laitokselle, Espoon kaupungin asemakaavayksikkö antoi ympäristölautakunnalle asiasta kielteisen lausunnon. Asemakaavayksikkö esitti lausunnossaan, että Turvesuon aluetta ollaan kehittämässä urheilutoiminnan ja kaupallisten keskusten alueeksi, jolloin betoniaseman toiminta on selkeässä ristiriidassa lähialueen toimintojen kanssa. Betoniaseman naapurissa toimii nykyisin Tapiola Golfin golfkenttä ja sen vasta-avattu ravintola.

 

Betoniaseman pysyväisluonteinen sijoittaminen asuinalueen viereen ja ulkoilualueen keskelle on outoa ja se ei mitenkään sovi alueen nykyiseen tai tulevaan käyttötarkoitukseen. Betoniaseman tontin vuokrasopimuksen ja ympäristöluvan toistuva jatkaminen ja ketjuttaminen vuodesta toiseen johtaa käytännössä betoniaseman toiminnan vakiinnuttamiseen alueella.

Vaasan hallinto-oikeuden 16.9.2009 antaman päätöksen (jonka lopputuloksen korkein hallinto-oikeus on 18.5.2010 antamallaan päätöksellä pysyttänyt) perusteluissa oli todettu, että betoniaseman toiminta aiheuttaa tavanomaista toimintaa enemmän rasitusta lähinaapureille ja katsonut tämän vuoksi ottaen huomioon toimintapaikan lyhyen etäisyyden lähimpään häiriintyvään kohteeseen, ja että toimintapaikka soveltuu huonosti tarkoitukseensa. Kun vielä otetaan huomioon se, että alueen maankäyttö saattaa kaupunginsuunnittelukeskuksen asemakaavayksikön lausunnon mukaan lähiaikoina muuttua, hallinto-oikeus katsoo, ettei ympäristöluvan myöntämiselle toistaiseksi voimassaolevana ole edellytyksiä.

 

Lisäksi ensimmäistä ympäristölupaa tälle tehtaalle (jonka Helsingin hallinto-oikeus kumosi) myöntäessään ympäristölautakunnan yksi perustelu oli juuri luvan määräaikaisuus. Näin ollen määräaikaisen ympäristöluvan jatkamiselle ei ole perusteita.

 

Laajalahti ry esittää, että betoniasema sijoitetaan pois Turvesuolta ja Laajalahdesta paikkaan, missä toiminta ei rasita lähialueen asukkaita. Laitos on toiminut alueella vuosikausia väliaikaisilla luvilla ja alueen kokonaisuuden ja suunnittelun nyt edistyttyä, on korkea aika siirtää aseman toiminta toisaalle. Toiminta-ajan pidentäminen kahdella tunnilla klo 22.00 asti altistaisi lähialueen asukkaat teollisuuslaitoksen aiheuttamalle meluhaitalle, joka ulottuisi pitkälle lasten nukkumaan menoaikaan asti. Tällainen vaihtoehto ei tule missään tapauksessa kysymykseen ja se olisi aivan kohtuutonta alueen asukkaiden kannalta.

 

Nykyinen betoniasema on ns. mobiilibetoniasema, joka on siirrettävissä melko nopeasti ja kustannustehokkaasti uuteen paikkaan ilman pitkäaikaista häiriötä betoniaseman toiminnalle. Lujabetonilla on betoniasema myös Helsingissä joka pystynee palvelemaan sopimusasiakkaita siirtymäaikana

 

Laajalahti ry

 

Sari Ojanen                                Raili Lindberg

puheenjohtaja                            varapuheenjohtaja

 

10.10.2017Laajalahti ry:n muistutus Turvesuo pohjoinen, asemakaavan muutos, alue 120603
07.07.2017Tiesuunnitelma Kehä I - Laajalahti ry:n muistutus
07.07.2017Laajalahti ry:n mielipide - vähittäiskaupan suuryksikkö
07.07.2017Laajalahti ry:n valitus - Laajalahti pohjoinen, alue 120324
15.06.2017Veljeskulman suojeluesitys
17.05.2017Laajalahti ry:n mielipide Laajalahti pohjoinen (koulu, Veljeskulma, kirjasto)
02.05.2017Ruukinranta - Tarvaspää Laajalahti ry:n muistutus
14.02.2017Lisämuistutus Lahdenpohjan asemakaavaehdotukseen
04.02.2017Laajalahti ry:n muistutus Lahdenpohja kaavaehdotus
04.01.2017Laajalahti ry:n muistutus Laajalahti pohjoinen asemakaavamuutoksesta

Siirry arkistoon »