Lujabetoni: Laajalahti ryn valitus Vaasan hallinto-oikeudelle

04.01.2017

VALITUS VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE

 

Espoon ympäristölautakunta on myöntänyt 15.9.2016 Lujabetoni OY:lle Turveradantie 8, ympäristönsuojelulain mukaisen valmisbetonitehtaan ympäristöluvan määräaikaisena.

Asianumero 2411/2016.

Laajalahti pyytää Vaasan hallinto-oikeutta kumoamaan Espoon ympäristölautakunnan päätöksen, koska ympäristönsuojelulain ja lain eräistä naapuruussuhteista mukaiset vaatimukset eivät täyty terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön osalta. Myös betonitehtaan johdosta lisääntynyt raskasajoneuvoliikenne Laajalahden pientaloalueen läpi vaarantaa asukkaiden ja koululaisten päivittäisen koulumatkan reitin.

 

 

Laajalahti ry:n toiminnasta 

Laajalahden alueen asukasyhdistys on perustettu vuonna 1950 ja sillä noin 400 taloutta jäseninään ja sen toiminta-ajatuksena on valvoa Laajalahden alueen kokonaisetua. Laajalahti ry ei puutu yksittäisten kiinteistönomistajien hankkeisiin vaan valvoo koko aluetta koskevia hankkeita. Erityistä huomiota yhdistys kiinnittää alueen ja sen välittömän ympäristön liikennejärjestelyihin ja sen myötä laajalahtelaisten lasten turvalliseen koulumatkaan.

Yhdistyksen tarkoitus on toimia Laajalahden kehittämiseksi ympäristöltään ja palveluiltaan laadukkaaksi ja viihtyisäksi asuinalueeksi.  Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.

 

Laajalahti ry on jo useiden vuosien ajan pyrkinyt kiinnittämään Espoon kaupungin päättäjien huomion siihen, että Lujabetonin betoniasema Turvesuolla on selkeä alueen asumisviihtyvyyttä ja turvallisuutta vaarantava tekijä. Laajalahti ry on lähialueen asukkaiden toimijoiden kanssa yhdessä vastustanut aseman toiminnan jatkohakemusta joka kerta tuloksetta.

 Tästä huolimatta Espoon kaupunki on toistuvasta jatkanut Lujabetonin vuokrasopimusta alueella, tarkastellen asiaa puhtaasti yritystoiminnan etujen perspektiivistä, sivuuttaen täysin alueella asuvien kuntalaisten näkökulman.

 

1. RASKAS LÄPIAJOLIIKENNE

Lujabetoni Oy:n aikaisempien ilmoitusten mukaan tehtaalle tuodaan raaka-aineita noin 10 kuormaa/päivä (kiviaineksia, sementtiä ja seosaineita) ja viedään betonia 30 - 40 kuormaa päivässä.

Raskaat kuorma-autot ajavat siis noin 100 kertaa päivässä betoniasemalle tai sieltä pois, mikä lisää merkittävästi raskaiden ajoneuvojen liikennöintiä Turvesuontiellä Laajalahden pientaloalueen läpi. Lujabetonin ilmoitus perustuu selvästikin keskiarvoon koska betonikuormien määrä on usein merkittävästi ilmoitusta suurempi, erityisesti kesäaikaan.

Turvesuontie on Espoon katuverkoston alueella olevista kokoojakaduista ylivoimaisesti eniten raskaan läpiajoliikenteen kuormittama. Lujabetonin betoniasema on suurin raskaan liikenteen aiheuttaja.

Espoon kaupungin oman virallisen meluntorjuntaselvityksen mittausten mukaan (Espoon ympäristö-keskuksen monistesarja 9/2006) Turvesuontien varren talot Laajalahdessa ovat selkeästi meluvyöhykkeellä ja selvityksen mukaan alueella tulisi toteuttaa meluaidat.

Turvesuontie on Kirvuntien ja Räisälänkujan kohdalla vilkkaan kevyen liikenteen ylityskohta sekä pienten koululaisten päivittäisen koulumatkan reitti. Mittava läpiajoliikenne aiheuttaa viikoittain vaaratilanteita Laajalahdessa ja erityisesti raskas liikenne on korostuneen suuri vaaramomentti alueella. 

Tätä taustaa vasten on hyvin vastuutonta että Espoon kaupunki omalla toiminnallaan pyrkii maksimoimaan Laajalahden raskaan läpiajoliikenteen tukemalla raskasta liikennettä aiheuttavaa toimintaa alueella. Alueen kevyenliikenteen järjestelyille ei sen sijaan ole tehty mitään vuosikausiin.

 

2. ASUMISVIIHTYVYYS  ALUEELLA

Betoniasema aiheuttaa raskasta liikennettä alueelle varhaisesta aamusta aina iltaan saakka. Tehdas kalustoineen on häiritsevä melu- ja maisemahaitta sekä päivä- että yöaikana, kun tehdas ja sen voimakkaat valot näkyvät suoraan läheisiin asuintoihin.

Tehtaan jatkuva meteli (myös kuorma-autojen peruutusvaroitusääni) on selkeä asumisviihtyvyyttä heikentävä tekijä betoniaseman naapurustossa.

 

3. KAAVOITUSTILANNE JA YMPÄRISTÖLUPA

Espoon kaupungin laatiman Kiiltokallionpuiston maisemaselvityksen ja viheralueiden yleissuunnitelman mukaan tavoitteena on rakentaa yhtenäinen ulkoilureitti Kiiltokallion-puistosta Kivennavankujan pohjoispuolitse Laajalahden luonnonsuojelualueelle. Betoniasema sijaitsee keskellä suunniteltua viherväylää.

Lujabetoni Oy:n hakiessa tätä nykyistä hakemusta edellisen kerran määräaikaista ympäristölupaa nyt rakennetulle laitokselle, Espoon kaupungin asemakaavayksikkö antoi ympäristölautakunnalle asiasta kielteisen lausunnon. Asemakaavayksikkö esitti lausunnossaan, että Turvesuon aluetta ollaan kehittämässä urheilutoiminnan ja kaupallisten keskusten alueeksi, jolloin betoniaseman toiminta on selkeässä ristiriidassa lähialueen toimintojen kanssa. Betoniaseman naapurissa toimii nykyisin Tapiola Golfin golfkenttä ja sen vasta-avattu ravintola.

Betoniaseman pysyväisluonteinen sijoittaminen asuinalueen viereen ja ulkoilualueen keskelle on outoa ja se ei mitenkään sovi alueen nykyiseen tai tulevaan käyttötarkoitukseen. Betoniaseman tontin vuokrasopimuksen ja ympäristöluvan toistuva jatkaminen ja ketjuttaminen vuodesta toiseen johtaa käytännössä betoniaseman toiminnan vakiinnuttamiseen alueella.

Vaasan hallinto-oikeuden 16.9.2009 antaman päätöksen (jonka lopputuloksen korkein hallinto-oikeus on 18.5.2010 antamallaan päätöksellä pysyttänyt) perusteluissa oli todettu, että betoniaseman toiminta aiheuttaa tavanomaista toimintaa enemmän rasitusta lähinaapureille ja katsonut tämän vuoksi ottaen huomioon toimintapaikan lyhyen etäisyyden lähimpään häiriintyvään kohteeseen, ja että toimintapaikka soveltuu huonosti tarkoitukseensa. Kun vielä otetaan huomioon se, että alueen maankäyttö saattaa kaupunginsuunnittelukeskuksen asemakaavayksikön lausunnon mukaan lähiaikoina muuttua, hallinto-oikeus katsoo, ettei ympäristöluvan myöntämiselle toistaiseksi voimassaolevana ole edellytyksiä.

Lisäksi ensimmäistä ympäristölupaa tälle tehtaalle (jonka Helsingin hallinto-oikeus kumosi) myöntäessään ympäristölautakunnan yksi perustelu oli juuri luvan määräaikaisuus. Näin ollen määräaikaisen ympäristöluvan jatkamiselle kerta toisensa jälkeen ei ole perusteita.

Laajalahti ry esittää, että betoniasema sijoitetaan pois Turvesuolta ja Laajalahdesta paikkaan, missä toiminta ei rasita lähialueen asukkaita. Laitos on toiminut alueella vuosikausia väliaikaisilla luvilla ja alueen kokonaisuuden ja suunnittelun nyt edistyttyä, on korkea aika siirtää aseman toiminta toisaalle.

Nykyinen betoniasema on ns. mobiilibetoniasema, joka on siirrettävissä melko nopeasti ja kustannustehokkaasti uuteen paikkaan ilman pitkäaikaista häiriötä betoniaseman toiminnalle. Lujabetonilla on betoniasema myös Helsingissä joka pystynee palvelemaan sopimusasiakkaita siirtymäaikana.

 

Laajalahti ry

 

Sari Ojanen                                Raili Lindberg

puheenjohtaja                            varapuheenjohtaja

 

10.10.2017Laajalahti ry:n muistutus Turvesuo pohjoinen, asemakaavan muutos, alue 120603
07.07.2017Tiesuunnitelma Kehä I - Laajalahti ry:n muistutus
07.07.2017Laajalahti ry:n mielipide - vähittäiskaupan suuryksikkö
07.07.2017Laajalahti ry:n valitus - Laajalahti pohjoinen, alue 120324
15.06.2017Veljeskulman suojeluesitys
17.05.2017Laajalahti ry:n mielipide Laajalahti pohjoinen (koulu, Veljeskulma, kirjasto)
02.05.2017Ruukinranta - Tarvaspää Laajalahti ry:n muistutus
14.02.2017Lisämuistutus Lahdenpohjan asemakaavaehdotukseen
04.02.2017Laajalahti ry:n muistutus Lahdenpohja kaavaehdotus
04.01.2017Laajalahti ry:n muistutus Laajalahti pohjoinen asemakaavamuutoksesta

Siirry arkistoon »