Laajalahti ry:n muistutus Laajalahti pohjoinen asemakaavamuutoksesta

04.01.2017

Espoon kaupunki

LAAJALAHTI RY:N MUISTUTUS
LAAJALAHTI POHJOINEN, asemakaavan muutos, Laajalahti, alue 120324

 

Laajalahti ry pitää Raide-Jokerin suunnittelua ja toteuttamista merkittävämpänä hankkeena Laajalahden alueella vuosikymmeniin. Se vaikuttaa paljon alueen luonteeseen, mahdollisesti tulevaisuudessa myös maankäyttöön ja sen tehokkuuteen. Lisäksi se jakaa voimakkaasti mielipiteitä alueellamme riippuen siitä missä päin Laajalahtea asuu ja mikä on ylipäätään kunkin liikkumisen tarve.  Raide-Jokerin linjauksilla on asukkaiden kannalta hyviä ja huonoja puolia riippuen asuinpaikasta. 

Laajalahti ry on jokaisessa suunnitteluvaiheessa tarjonnut laajalahtelaisille tietoa ja ottanut kantaa käsityksensä mukaan laajalahtelaisten kannalta parhaaseen vaihtoehtoon.

Raide-Jokeriin liittyvää Laajalahden alueen nyt esillä olevaa kaavakokonaisuutta on sinänsä valmisteltu hyvin ja siinä myös otettu kantaa asukkaiden esittämiin mielipiteisiin ja ehdotuksiin.

 

LINJAUSTEN VALINTA TEHTY PUUTTEELLISIN PERUSTEIN

Laajalahti ry ei ole tähän asti lähtenyt vastustamaan hanketta ja kaavoituksen pohjaksi valittua linjausvaihtoehtoa. Merkittävänä syynä tähän on ollut se tieto, jonka mukaan liikenne Kurkijoentiellä vähenee, koska sen liittymä Kehä I:lle suljetaan. Laajalahti ry on saanut tietää Lahdenpohjan kaavan valmistelun yhteydessä, että Kehä I:n yli rakennetaan silta, jonka yli Kurkijoentielle ohjautuu liikennettä rajoituksetta.

 

LAAJALAHTI RY HARKITSEE VALITTAVANSA RAIDE-JOKERIIN LIITTYVISTÄ KAAVAMUUTOKSISTA

Laajalahti ry kokee asukkaita harhauttavana toimintana, että toisiinsa kiinteästi liittyviä kaavoituskokonaisuuksia viedään eteenpäin eri aikaan, jolloin kokonaiskuvaa edes näin pienen ja rajoitetun alueen kohdalla ei pysty hahmottamaan.

 

Tilanne, jossa Kurkijoentietä pitkin kulkee sekä pikaraitiotieliikenne että läpiajoliikenne ei ole hyväksyttävä ja siksi Laajalahti ry harkitsee uudestaan kantaansa valittuun linjaukseen ja myös varikkoalueen sijaintiin. Yhdistys myös todennäköisesti valittaa asemakaavamuutoksista Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lisäksi tarjoamme apua pyydettäessä myös yksittäisille laajalahtelaisille asiaan liittyvässä muutoksenhaussa.  

 

RAITEIDEN TURVALLINEN YLITTÄMINEN JA LASTEN KOULUTIE

Kurkijoentien linjausvaihtoehto kulkee pientaloasutuksen läpi ja osa Laajalahden ala-asteen oppilaista ylittää sen koulumatkallaan. Tällä hetkellä linja-autoliikenne, alueen sisäinen liikenne ja runsas läpiajo aiheuttavat suuria vuorokautisia liikennemääriä Kurkijoentiellä. Kurkijoentietä kulkee useita bussilinjoja kymmeniä kertoja päivässä lähes vuorokauden ympäri.

Nykyisin alueen lasten koulutietä ja jalankulkijoiden tienylitystä on yritetty parantaa rakentamalla keskikorokkeita ja korotuksia Kurkijoentielle. Aikaisemman käsityksemme mukaan liittymä Kehä I:lle olisi suljettu samanaikaisesti Raide-Jokerin rakentamisen yhteydessä ja näin ollen liikenne olisi huomattavasti vähentynyt, koska jäljelle olisi jäänyt vain alueen oma sisäinen liikenne. 

Laajalahti ry on jo vuosien ajan valvonut ja turvannut koulujen lukukauden aluksi koululaisten koulutietä.  Siksi käsityksemme koulutien nykyisestä turvallisuustilanteesta on selkeä. Alueella on ollut nopeudenseurantanäyttö, joka näytti lähes poikkeuksetta aina pientä ylinopeutta ja myös törkeitä ylityksiä näkyi. Liikennetilanne ei ole nykyisinkään hyvä, joten sen ei tule huonontua Raide-Jokerin myötä. Tien ja raiteiden ylitys on järjestettävä turvallisesti. Koululaisten tien ylityksen vaarantuminen on ollut myös pääargumenttina hankkeen vastustamisessa sekä asukkaiden että Laajalahden koulun johtokunnan kirjelmissä. Kaavan valmistelutekstikohdalla moneen otteeseen kirjattu, että koululaisten koulumatkan turvallisuudesta huolehditaan. Jos samalla kapealla väylällä liikkuu sekä pikaraitiovaunuja että läpiajoliikennettä, on tämän turvaaminen mahdotonta. Se ei myöskään edesauta raitiotien sujuvaa liikennöintiä alueella.

 

ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLISET TAVOITTEET 

Asemakaavavalmistelutekstin mukaan Kehä I:n liikenne on nyt noin 46 200 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Kurkijoentien noin 3 100 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenne-ennusteen mukaan liikennemäärä kasvaa Kehä I:n 77 000 - 84 000 ajoneuvoon vuorokaudessa ja Kurkijoentien noin 3 000 ajoneuvoon vuorokaudessa. Kurkijoentien liikennemäärä kuvaa tilannetta, jossa on siltayhteys Ruukinrannan puolelle. Näin ei tietenkään voi olla, että liikenne vähenisi alueella, jonne sallitaan rajoitukseton läpiajo. Samaan aikaan kun liikenne Kehä I:llä kaksinkertaistuu, niin läpiajoliikenne etsiytyy aina uusille väylille. Myös Turvesuon alueelle suunnitellaan uusia asuinalueita, joiden liikenne epäilemättä ohjautuu Kurkijoentielle.  Myös muut Laajalahden alueen pienet omakotialueen paikallisliikennettä varten rakennetut kadut kuten Kirvuntie, Antreantie sekä myös Räisäläntie ja Kaukolantie saavat epäilemättä osansa läpiajosta. Läpiajon vaikutukset on asian valmistelussa aliarvioitu tai jätetty kokonaan huomiotta. Myös pikaraitiotien kulkeminen läpiajoliikenteen seassa kapealla ajoväylällä ei ole pikaraitiotien luonteen kannalta edes tarkoituksenmukaista.

Laajalahti ry on sitä mieltä, että alueemme ulkopuolelta tuleva liikenne Kurkijoentielle on katkaistava kokonaan, jos Kurkijoentietä pitkin kulkee pikaraitiotie. Myöskään pääkaupunkiseudullisen liikennevälineen kulkeminen muun liikenteen seassa ei ole perusteltua.

 

VARIKKO

Varikkorakennus on suunniteltu rakennettavaksi Lumivaarantien pohjoispuolella olevalle alueelle.  Aiottu sijoitus jakaa lähiasukkaiden mielipiteitä. Alue on yleiskaavassa merkitty työpaikka-alueeksi, mikä tarkoittaa, että sinne on tulevaisuudessa mahdollista rakentaa toimisto- yms. rakennuksia, mikä toteutuessaan saattaisi aiheuttaa suurtakin autojen läpiajoa Laajalahdessa.  Varikkorakennus olisi puolestaan kookas, mutta matala eikä aiheuttaisi yhtä paljon autojen läpiajoa alueella.  Pidämme tärkeänä ja hyvänä suunnitteluratkaisua, jossa varikkoalueelle menevälle autoliikenteelle on varattu oma tieyhteys Kurkijoenpuiston kautta.

Laajalahti ry esittää mielipiteenään, että mikäli varikkorakennus päätetään toteuttaa suunniteltuun paikkaan, se tulisi toteuttaa mahdollisimman pienikokoisena. Asutuksen ja rakennuksen väliin tulee jättää mahdollisimman paljon puistoaluetta ja rakennus tulee maisemoida värivalinnoin ja lisäistutuksin ympäristöön sulautuvaksi.  Koirapuisto tulee voida säilyttää alueella.

Myös mahdollisuus varikkorakennuksen toteuttamiseksi muualle, kauemmaksi Laajalahden asutuksesta tulisi uudelleen huolellisesti selvittää. Pikaraitiotie kulkee myös sellaisilla alueilla, missä ei ole valmiiksi rakennettuja kokonaisuuksia. Laajalahti ry ei voi ymmärtää, miksi tulevan Perkkaan alueen rakentamattomassa osassa tai Kehä I:n itäpuolelta ei voisi löytyä paikkaa varikolla.

KURKIJOENPUISTO JA RODOPUISTO

Kurkijoenpuisto on tällä hetkellä yhtenäinen metsäinen alue Kurkijoentien ja Turunväylän välissä. Laajalahti ry on vuosien ajan istuttanut ja hoitanut rodopensaita alueen Kurkijoentien puoleisessa päässä. Rodopuisto kuuluu Espoon meidän puistot -hankkeeseen ja sen istutuksia tulee varjella myös rakennusaikana. Rodopuisto on merkitty myös asemakaavaan Anja Pankasalon puistona. 

Laajalahti ry edellyttää, että alueen luontoarvot huomioidaan ja alueen kasvustoa säilytetään mahdollisimman paljon. Lähialueen puusto ja pensaisto toimivat tärkeänä suojakasvillisuutena ja näkösuojana asutukselle ja niitä pitää säilyttää mahdollisimman paljon.

 

                      Espoossa 31.12.2016

LAAJALAHTI RY            

Sari Ojanen                                              Raili Lindberg

puheenjohtaja                                           varapuheenjohtaja

 

 

 

20.08.2019Turvesuon asuntorakentaminen / Asukaskyselyn raportti
19.08.2019Päätös Raide-Jokerin työmaista
22.03.2019Veljeskulma - Museoviraston lausunto 1.9.17
27.10.2018Turvesolmun metsävyöhyke - esitys ELY:lle
12.09.2018Väliaikatietoja Laajalahden kaavoituksesta
02.03.2018Lahdenpohjan kaava - Laajalahti ry:n valitus
29.12.2017Laajalahti ry:n muistutus - Koulun laajennus
12.12.2017Kaupungin vastine Turvesuo pohjoinen asemakaavan muutos, alue 120603
10.10.2017Laajalahti ry:n muistutus Turvesuo pohjoinen, asemakaavan muutos, alue 120603
07.07.2017Tiesuunnitelma Kehä I - Laajalahti ry:n muistutus

Siirry arkistoon »