Laajalahti ry:n mielipide Laajalahti pohjoinen (koulu, Veljeskulma, kirjasto)

17.05.2017

Espoon kaupunki

kirjaamo@espoo.fi

LAAJALAHTI POHJOINEN; asemakaavan muutos, LAAJALAHTI, alue 120325, Kaukolantie 15-19 ja Kurkijoentie 24

Laajalahti ry on päättänyt kokouksessaan 2.5.2017 antaa mielipiteensä Laajalahden koulun laajennuksesta ja sen sitä varten tarvittavista asemakaavamuutoksista.

Laajalahden koulun sijainti Laajalahdessa ja lisääntynyt liikenne koululle

Laajalahden koulu sijaitsee Laajalahdessa keskellä pientaloaluetta ja sen tontti rajoittuu kymmenien pientalojen tontteihin. Kaikki liikenne koululle kulkee pieniä ja kapeita asuntokatuja myöten, jotka on mitoitettu ainoastaan alueen omien asukkaiden liikenteelle. Huoltoajo koulun tontille on suunniteltu kulkemaan nykyistä pääreittiä Elisenvaarankujaa pitkin, kun taas varsinainen liikenne itse koulurakennukseen sekä siihen suunnitelluille lisätoiminnoille kuten kirjastoon ja entistä suurempiin liikuntatiloihin on suunniteltu kulkemaan pitkin Kaukolantietä. On huomattava, että Kaukolantie on erittäin kapea, lisäksi kadun puolessa välissä on mutka, jossa näkyvyys on rajoitettu. Tämä edellyttää tonttiliikenteeltä ja kadun liikenteeltä jo nykyisellään erityistä varovaisuutta.  Lisäksi kadun rinnalla kulkeva jalkakäytävä on varsinkin mutkan kohdalla vain runsaan metrin levyinen eikä esim. talvella ole tilaa pitää jalkakäytävää lumesta vapaana. Laajennuksen myötä koulun tilojen käyttö lisääntyy iltaisin ja viikonloppuisin huomattavasti nykyisestä, samoin lisääntyy liikenne Kaukolantiellä. Kaukolantie ei ole mitoitettu muuhun kuin asukkaiden omaan liikenteeseen.

Rakennuksen suunniteltu korkeus on käsittämätön

Alueen muuhun rakennuskantaan verrattuna koulun uudisrakennuksen korkeus on ylimitoitettu ja sen sijoittelu kohtaan, missä pientalot sijaitsevat aivan koulun tontin vieressä on käsittämätön. Koulun maa-alue jatkuu pitkälle länteen kohti nykyistä urheilukenttää, johon olisi ollut perusteltua sijoittaa myös mahdollinen lisärakentaminen. Siellä ei ole lähietäisyydellä yhtään pientaloa ja yhteydet Laajalahden keskustaan ja tulevaan mahdolliseen Raide-Jokerin pysäkkiin olisivat huomattavasti paremmat. Alueella on tosin liito-oravan kulkuun liittyvä käytävä, mutta sellaiseen on jo aiemminkin haettu Laajalahden alueella luonnonsuojelulain 49 §:n mukaista poikkeamislupaa.

Suunniteltu koulun uudisrakennuksen korkeus ja kerroslukumäärän nostaminen Kaukolantien kiinteistöjen kohdalla uudisrakennuksen pohjoispäässä ei ole myöskään mielestämme linjassa muun alueen pientaloihin perustuvan rakennuskannan kanssa. Uudisrakennus poikkeaa merkittävästi läheisten pientalojen korkeudesta.

Espoon kaupungin rakennussäännön 7 a §:n mukaan asemakaava-alueella rakennusta ei saa rakentaa lähemmäksi toisen omistamaa tai hallitsemaa tonttia kuin etäisyydelle, joka on puolet rakennuksen korkeudesta ja kuitenkin vähintään neljä metriä. Etäisyys saa olla vähemmän vain silloin, jos siihen on erityinen syy, asemakaava sallii sen taikka jos naapuritontin omistaja tai haltija antaa siihen luvan. Havainnekuvien perusteella uudisrakennuksen korkein osa ylittää tämän rakennussäännön määräyksen ja lähinaapureilta on hanketta varten haettava lupaa. 

Lisärakennuksen sijainti uudelleen harkintaan

Mielestämme korkea kapea rakennus ei ole myöskään koulun tilankäytön kannalta käytännöllinen. Tarvittavat lisäneliöt olisi tehokkaampi sijoittaa tontin etelälaitaan suunniteltuun uudisrakennuksen osaan. Koulun uudisrakennus voisi liittyä vanhaan säilytettävään koulurakennukseen kaksikerroksisena ilman haittaa koulun tilojen käytölle.  

Myös lisärakennuksen sijoittamista nykyisen opettaja-asuntolan kohdalle pohdittava. Tässä asemakaavan muutoshankkeessa Espoon kaupunki tutkii 1950-luvulla rakennetun koulun asuntolan suojelemista. Olisiko kuitenkin alueen asukkaiden kannalta parempi, että lisärakennus rakennettaisiin nykyisen asuntolan tilalle. Näin koulurakennukset muodostaisivat turvallisen sisäpihan koulun alueelle.

Luonnonsuojelulain 49 §:n mukaista poikkeamislupaa haettava mahdollisen lisärakentamisen suuntaamiseksi asukkaiden kannalta tarkoituksenmukaisesti

Luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Näihin eläinlajeihin kuuluu myös liito-orava.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi kuitenkin yksittäistapauksessa myöntää luvan poiketa tästä kiellosta. Espoon kaupunki sai muutaman sadan metrin päähän Laajalahden koulun alueesta elokuussa 2016 poikkeusluvan pikaraitiolinja Raide-Jokerin rakentamiselle liito-orava-alueelle. Lupa myönnettiin sekä raitiolinjalle että Kurkijoenpuistoon tulevalle varikolle. Luvan perusteiden mukaan raitiotien sijainnille ei katsottu olevan vaihtoehtoja, sillä liito-oravapuiden kiertäminen olisi aiheuttanut sen, että Raide-Jokerin matkanopeus olisi hidastunut liikaa. Lupa annettiin puhtaasti tarkoituksenmukaisuusharkintaan perustuen liikennevälineen toiminnallisuuden edistämiseen. Osa laajalahtelaisia vastustaa Raide-Jokerin linjausta Kurkijoenpuiston läpi, mutta siitä huolimatta Espoon kaupunki haki luonnonsuojelulain mukaista poikkeuslupaa alueelle, koska siellä oli liito-oravan pesäpuu. Lupa myös myönnettiin ja näin ollen liito-oravan pesäpuu saadaan tuhota Raide-Jokerin linjauksen alta Laajalahden alueella.

Laajalahti ry edellyttää, että Espoon kaupunki hakee luonnonsuojelulain 49 §:n mukaista poikkeuslupaa myös Laajalahden koulun alueella olevalle liito-oravareitille, jos koulun laajentamista ei voi alueen asutusta kohtuuttomasti haittaamatta sijoittaa muualle. Kyseinen menettely edustaisi oikeudenmukaista ja tasapuolista menettelyä. On vaikeaa selittää koulun tontin vierellä asuville, miksi tässä tapauksessa näin ei voida toimia ja vähentää pientalojen keskelle rakennettavan muusta rakennuskannasta merkittävästi poikkeavan rakennuksen sijoittelua. Laajalahden koulun uudisrakennuksesta tulisi Laajalahden korkein ja näköalaa dominoiva massiivinen rakennus.

Kirjaston sijainti on säilytettävä

Laajalahti ry ja laajalahtelaiset pitävät ehdottoman tärkeänä, että kirjasto säilyy Laajalahden keskustassa sen nykyisellä paikallaan Kurkijoentie 24:ssa.

Suunnittelupäällikkö Juha Iivanainen totesi yhdistyksemme vuosikokouksessa pitämässään esityksessä, että "on samantekevää, onko kirjasto nykyisellä paikallaan vai heti kulman takana". Toteamus osoittaa todellisen tilanteen ja paikallisten olosuhteiden täydellistä väärin ymmärtämistä. Koulurakennukseen suunniteltu uusi kirjaston paikka ei ole "heti kulman takana", vaan teitä pitkin kulkemalla sinne kertyy lähes kilometrin pituinen matka poispäin kylän muista palveluista.

Kirjaston nykyinen läheisyys kauppapalveluiden vieressä on oleellista kävijämäärien suhteen ja samoin se on todettu myös muiden espoolaisten kirjastojen osalta. Laajalahden kirjastonhoitajalta olemme saaneet tietää, että kirjaston asiakkaat ovat poikkeuksetta ilmaisseet keskeisen sijainnin tärkeyden ja todenneet, etteivät enää käyttäisi kirjastoa, jos se siirtyy koululle.

Lähikirjastomme on perustehtävänsä lisäksi myös monien vanhusten ja yksinäisten levähtämis- ja kokoontumispaikka, jossa käydään kauppamatkan yhteydessä. Laajalahden keskustassa se luo yhteisöllisyyttä, helpottaa yksinäisyyttä ja tekee omalta osaltaan Laajalahdesta kylämäisen ja viihtyisän kaupunginosan, jossa myös autottomien on hyvä asua. Se on myös paikka, jossa alkuperäiset laajalahtelaiset voivat olla luonnollisessa kanssakäymisessä alueellemme muuttaneiden lukuisten maahanmuuttajien kanssa.

Kirjaston siirtyminen koulun tiloihin, merkitsisi käytännössä kävijämäärän romahtamista ja sen muuttumista pelkäksi koulun kirjastoksi.

Kurkijoentie 24:n Veljeskulman kiinteistö pitää säilyttää ja sen käyttöä kehittää

Veljeskulman kiinteistön omistaa nykyään Espoon kaupunki. Asemakaavahankkeessa kaavaillaan tämän historiallisen rakennuksen purkamista ja tontin asemakaavan muuttamista asuinkerrostaloalueeksi.

Tässä asemakaavan muutoshankkeessa (Laajalahti pohjoinen, alue 120325) Espoon kaupunki tutkii 1950-luvulla rakennettujen rakennusten (koulun ja koulun asuntolan) suojelemista. Veljeskulman osalta kaupunki ei ole suojelutoimenpiteitä kuitenkaan tutkinut, vaikka Veljeskulma on huomattavasti näkyvämmällä paikalla ja vaikka sen historialliset taustat ovat valtakunnallisestikin ainutlaatuisia. Veljeskulman purkamista on perusteltu mm. sen huonolla kunnolla. Kurkijoentien puoleinen rakennus, jossa on kirjasto ja kokoontumistilat peruskorjattiin täysin vuonna 2007 ja se on hyväkuntoinen. Kirvuntien puoleinen osuus rakennuksesta on peruskorjaamatta. Yksi purkamisen perusteluista on ollut myös se, että rakennus on vajaakäytössä.  Vajaakäyttö puolestaan johtuu siitä, että Espoon kaupunki ei ole halunnut saneerata Kirvuntien puolella olevia tiloja, vaikka halukkaita tilojen käyttäjiä ja vuokraajia on ilmennyt runsaasti. 

Veljeskulman purkaminen merkitsisi Laajalahden erityisen kulttuuriperinnön hävittämistä ja pyyhkisi olemattomiin alueen keskeisimmän kulttuurihistoriallisesti korvaamattoman rakennuksen. Se olisi myös epäkunnioittava ele ja teko maamme sotaveteraaneja kohtaan.

Suomi 100 vuotta -juhlavuonna muistetaan kiitollisuudella sotaveteraanien sitkeyttä ja uhrautuvaisuutta monin eri tavoin. Laajalahti ry hakee Veljeskulman rakennuksen suojelua ja haluaa omalta osaltaan osoittaa arvostustaan ja kunnioitustaan veteraanejamme kohtaan ja uskoo, että myös valtakunnan tasolla tämän historiallisen rakennuksen arvo tunnustetaan suojelemisen arvoiseksi.

 

Laajalahti ry

Sari Ojanen                                                                    Raili Lindberg

puheenjohtaja                                                                 varapuheenjohtaja

20.08.2019Turvesuon asuntorakentaminen / Asukaskyselyn raportti
19.08.2019Päätös Raide-Jokerin työmaista
22.03.2019Veljeskulma - Museoviraston lausunto 1.9.17
27.10.2018Turvesolmun metsävyöhyke - esitys ELY:lle
12.09.2018Väliaikatietoja Laajalahden kaavoituksesta
02.03.2018Lahdenpohjan kaava - Laajalahti ry:n valitus
29.12.2017Laajalahti ry:n muistutus - Koulun laajennus
12.12.2017Kaupungin vastine Turvesuo pohjoinen asemakaavan muutos, alue 120603
10.10.2017Laajalahti ry:n muistutus Turvesuo pohjoinen, asemakaavan muutos, alue 120603
07.07.2017Tiesuunnitelma Kehä I - Laajalahti ry:n muistutus

Siirry arkistoon »