Laajalahti ry:n muistutus Lahdenpohja kaavaehdotus

04.02.2017

Laajalahti ry:n

MUISTUTUS LAHDENPOHJA (LAAJARANTA) ALUE  221800 KAAVAEHDOTUS

  

Laajalahti ry on käsitellyt otsikossa mainittua kaavaehdotusta kokouksessaan 31.1.2017 ja päättänyt antaa asiasta alla olevan muistutuksen.

 

Laajalahti ry ei vastustanut Raide-Jokeria; kantamme perustui väärille tiedoille

Laajalahti ry ei aikanaan ole vastustanut Raide-Jokerin linjausta, joka kulkee Kurkijoentietä pitkin pientaloalueen läpi Kehä I:lle. Hanke aiheutti kuitenkin Laajalahdessa kiivasta keskustelua ja suurta vastustusta. Kantansa tukena Laajalahti ry:llä on ollut se käsitys, että Kehä I:n ja Kurkijoentien liittymä suljetaan ja liikenne sen myötä läpiajoliikenne rauhoittuu ja tiellä kulkee ainoastaan Laajalahden sisäinen liikenne raideliikenteen lisäksi. Lisäksi Raide-Jokeri nähtiin ekologisesti kestävänä ratkaisuna ja pidettiin tärkeänä, että se katkaisisi nyt jo Kurkijoentietä pitkin kulkevan bussi- ja läpiajoliikenteen.

 

Rinnakkaistie Kehä 1:n itäpuolelle

Laajalahti ry vaatii muistutuksessaan, että Kehä I:n itäpuolelle toteutetaan alkuperäisen kantamme muodostamisvaiheessa (Ramboll 31.3.2016) olevan ehdotuksen mukainen autoliikenteen rinnakkaisväylä Turvesuontien eritasoliittymän ja Kurkijoentien sillan itäpään välille. Rinnakkaisväylä voidaan toteuttaa samaan uraan pikaraitiotien ja mahdollisesti suunnitellun kevyen liikenteen väylän kanssa. Näkemyksemme mukaan Kehä I:n suuntainen ja Laajalahden solmun kohdalla siihen liittyvä rinnakkaistie palvelisi paremmin myös Ruukinrannan alueen asukkaita. Laajalahti ry on kannattanut tätä suunnitelmaa jo vuosien ajan edellisten tiesuunnitelmien yhteydessä. Lisäksi käsityksemme mukaan myös Ruukinrannan alueen asukkaiden enemmistö kannattaa tätä ratkaisua.

 

Siltayhteys tuo läpiajoliikenteen raiteiden sekaan

Kaavaehdotuksessa on Kurkijoentien Kehä 1:n liittymän poistaminen ja sillan rakentaminen Kurkijoentien jatkeelle yli Ruukinrantaan. Laajalahti ry katsoo, että yhteyden rakentaminen Laajalahdesta Ruukinrannan kautta aiheuttaa lisääntyvää läpiajoliikennettä erityisesti Kurkijoentielle, mutta myös muualle Pohjois-Laajalahteen.  Lisäksi samaan kohtaan muun liikenteen lomassa kulkevaksi suunniteltu Raide-Jokeri aiheuttaa Kurkijoentielle kestämättömän liikenteellisen tilanteen. Raide-Jokerin suunnitellun linjauksen näkökulmasta lisääntyvä autoliikenne Kurkijoentiellä hankaloittaa ja hidastaa pikaraitiotien sujuvuutta. On hyvin todennäköistä, että myös Mankkaan suunnalta tuleva henkilöautoliikenne ottaa merkittävissä määrin käyttöönsä tämän reitin, kun valtaväylien entisestään lisääntyviä ruuhkia halutaan kiertää.  Vermoon on tulossa uusi 5000 asukkaan asuinalue ja aiottu tieyhteys veisi Vermon solmuun saakka.

 

Pientaloalueen läpi sekä raiteilla että rekoilla

Kurkijoentie kulkee pientaloalueella, jossa lähimmät asuinrakennukset ovat muutaman metrin päässä kadusta. Lisäksi lasten koulutie läheiseen Laajalahden kouluun vaarantuisi entisestään.  Suunnitellun Kurkijoentien sillan poistaminen vähentäisi merkittävästi liikennettä Pohjois-Laajalahdessa Laajalahden koulun läheisyydessä. Läpiajoliikenteen poistuminen Kurkijoentien itäpäästä helpottaisi myös tulevan Raide-Jokerin liikennöintiä tällä alueella. Samaa kapeaa väylää ei voi kulkea sekä Raide-Jokeri että läpiajoliikenne toisaalta Helsinkiin ja toisaalta muualle Espooseen. Lisäksi arviolta 300 metrin matkalla Kurkijoentiehen liittyy viisi muuta tietä ja muutama tonttiliittymä.

 

Liikenne toimivammaksi rinnakkaistievaihtoehdossa

Perusteena kaavaesittelyssä rinnakkaistien poistamiseen mainitaan lyhyesti erilaisten luontoarvojen säilyttäminen. Asemakaava-alueella sijaitsee Elfvikin vanhojen metsien suojelualue ja Natura-alue. Tämä ei voi olla perusteena sille, että Laajalahti ja sen asukkaiden terveyttä ja asumisviihtyvyyttä uhataan sekä läpiajo- että raideliikenteellä. Kaava-aineistoon liittyvissä selvityksissä tullaan siihen johtopäätökseen, että rinnakkaistien tai Kurkijoensillan toteutuksessa ei ole teknisiä esteitä. Edelleen selvityksen johtopäätösten mukaan liikenneverkon kannalta rinnakkaistieratkaisu olisi ollut vielä selkeämpi ja toimivampi kuin Kurkijoensiltaratkaisu.

  

Vanhat metsät vastaan laajalahtelaisten terveys

 

Selvityksen lopputuloksena kuitenkin päädyttiin siihen, että luontoarvojen kannalta paras ratkaisu on Kurkijoensilta, sillä muutoin rinnakkaistievaihtoehdolla suojeltavien vanhojen metsien arvoja häviäisi sekä se vaikuttaisi Natura-alueeseen. Kaupunkisuunnittelukeskus katsoi myös ympäristöministeriön kannan merkittävänä sekä ELY-keskukselta ja Metsähallitukselta tulleiden Natura-lausuntojen merkittävyyttä tärkeänä, ja näin ollen on ottanut Kurkijoensillan kaavasuunnitellun lähtökohdaksi. Rinnakkaistieratkaisusta luovuttiin ja nähtäville asetettavassa kaavassa on esitetty Kurkijoensilta.

 

Kehä I:n itäpuolen ilmavoimalinjat on tarkoitus maakaapeloida. Rinnakkaistie sijoittuisikin suurimmilta osin 36 metriä leveälle, voimalinjoja varten aikoinaan raivatulle alueelle.  Vanhan metsän aluetta se rasittaisi ainoastaan 7,7 %:lla.

 

Luontoarvoja on selvitetty asian valmistelun yhteydessä huolellisesti ja perusteellisesti käyty läpi liikenteen vaikutuksia sekä kasveihin että alueen eläimistöön (mm. liito-oraviin). Liikenteellä selvitysten mukaan on kiistatta huonoja vaikutuksia kasveihin ja eläinten hyvinvointiin. Rinnakkaistien alue on täysin asumatonta.

 

Hankkeen vaikutuksia sen sijaan ihmisiin ei ole käyty läpi missään asiaa koskevassa laajassa valmistelumateriaalissa.  Lahdenpohjan asemakaavan muutosehdotuksessa on huomioitu ainoastaan luonnonympäristö, vaikka maankäyttö- ja rakennuslaki (54§) edellyttää nimenomaan myös, että asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle.

Suunniteltu tieratkaisu tulisi lisäämään läpiajoliikennettä Kurkijoentien lisäksi myös Kirvuntiellä, Antreantiellä, Räisäläntiellä ja Kaukolantiellä. Se vaarantaisi lähes kaikkien Laajalahden koulua käyvien lasten koulumatkan.  

 

Ympäristön häiriötekijät huomioitava kaavoituksessa

 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja (13.3.2013. § 35):n mukaan Raide-Jokerin kaava-alueelle on tehty alustava meluselvitys (Sito, 12.2.2011). Selvityksen mukaan ennustetilanteessa vuonna 2030 lähellä Turunväylää ja Kehä I:stä melutasot nousevat niin korkeiksi, että teiden läheisyyteen ei suositella asuinrakentamista. Edelleen asuinalueiden suojaamiseksi melulta tarvitaan lisää meluesteitä, kuten meluaitoja. Kaavan ehdotusvaiheessa luvattiin tutkia tarkemmin melusuojaus. Kehä I ja Turunväylä vaikuttaa erityisesti kyseisten teiden reuna-alueiden ilmanlaatuun. Reuna-alueilla uusien asuntojen oleskelualueet tulee sijoittaa mahdollisimman kauas vilkkaasti liikennöidystä teistä. Myös uudisrakennusten ilmanoton sijoituksella pystytään vaikuttamaan rakennusten sisäilman laatuun. Liikenteen aiheuttamien päästöjen vaikutus täytyy erityisesti huomioida Gallen-Kallelan tien itäisessä asuinkorttelissa, joka on lähimpänä Turunväylää. Liikenteen vaikutukset ilmanlaatuun pitää selvittää tarkemmin kaavojen ehdotusvaiheessa.

 

Selvittämättä on siis jäänyt, mitä mahdollisia terveyshaittoja ihmisille hankkeen uuden käänteen myötä seuraisi. Kurkijoentie itäpään rakennuskanta on vanhaa ja osa siitä on rakennettu jo Kehää edeltävän Hagalundintien aikaan tai vielä aikaisemmin. Kehä I:n ja Kurkijoentien liittymän sulkeminen ja melu/päästösuojauksen rakentaminen olisi ekologisempaa ja tätä kehitystä tukisi myös Pika-Raitiotien kulku alueellamme.

Kehä I on Suomen vilkkaimmin liikennöity väylä ja sen lisäksi hankkeen mukanaan tuoma lisääntyvä läpiajoliikenne Laajalahden pientaloalueella lisäisi melun lisäksi terveydelle vaarallisten pienhiukkasten ja pakokaasujen määrää entisestään.  Se, kuinka haitallisissa määrin ne siis kantautuisivat lähialueen asuntoihin, on kokonaan arvioimatta.  Asemakaavamuutokseen ei ole pyydetty lausuntoa terveydensuojeluviranomaiselta, vaikka Valvira on laatinut valtakunnallisen terveydensuojelun valvontaohjelman vuosille 2015-2019.  Sen mukaan ”elinympäristön erilaisista toiminnoista syntyvien terveyshaittojen arvioinnin on sisällyttävä kaikkeen suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tällaisia suunnitelmia ja hankkeita ovat mm. kaavoitus, ympäristöluvat, ympäristövaikutusten arviointimenettelyt sekä erilaiset rakennushankkeet jne. Terveydensuojelun huomioiminen suunnittelussa ja päätöksenteossa on tärkeää ennakoivassa terveyshaittojen ehkäisyssä.”

 

Vaihtoehtoiset suojelukohteet

 

Hankkeessa on selvitetty, että Raide-Jokeri ja rinnakkaistie veisi suojelualueesta 7,7 % ja sille pitäisi löytää kompensoiva kohde muualta Espoosta. Hankkeen haitallisia vaikutuksia vanhojen metsien suojeluarvoihin ei ole pyritty välttämään hankkimalla muualta Espoosta korvaavia alueita.  Espoon pinta-alasta noin 60 % on metsää, yhteensä noin 18.700 ha, joista suojeltua on 2.300 ha. Korvaavan alueen löytyminen ei olisi ylivoimaista.  Laajalahden alue kuuluu tiheän asutuksen ja voimakkaan liikennerasituksen alueisiin Espoossa ja näin ollen pienet suojaisat lähialueet ovat asukkaille erittäin tärkeitä. Kurkijoentien alueen rauhoittaminen ajoneuvoliikenteeltä olisi ollut alueemme asukkaiden viihtyvyyden kannalta erittäin tärkeää.

 

 

Raide-Jokerin linjaus Laajalahdessa uudelleen harkintaan

 

Raide-Jokeria on Laajalahden asukkaille markkinoitu ekologisena ja hiljaisena tulevaisuuden liikennevälineenä, joka ei häiritse linjan varrella asuvia ihmisiä. Lahdenpohjan kaavan toteutuminen veisi kuitenkin merkittävän osan alueellemme kohdistuvista eduista, jos läpiajoliikennettä ei katkaista ja tilanne muuttuu nykyistäkin huonommaksi.

 

Laajalahti ry harkitsee valittamista hallinto-oikeuteen alueemme Raide-Jokeriin liittyvistä kaavoista (Laajalahti pohjoinen ja Lahdenpohja).

 

 

Laajalahti ry

Sari Ojanen                                                Raili Lindberg

puheenjohtaja                                             varapuheenjohtaja

                                                                                                               

 

13.02.2020Kehä I:n melu / Päätöspöytäkirja 12.11.19
29.01.2020Työmaamelu Laajalahdessa - Kysely 15.9.19
20.08.2019Turvesuon asuntorakentaminen / Asukaskyselyn raportti
19.08.2019Melulupapäätös Raide-Jokerin työmaista
22.03.2019Veljeskulma - Museoviraston lausunto 1.9.17
27.10.2018Turvesolmun metsävyöhyke - esitys ELY:lle
12.09.2018Väliaikatietoja Laajalahden kaavoituksesta
02.03.2018Lahdenpohjan kaava - Laajalahti ry:n valitus
29.12.2017Laajalahti ry:n muistutus - Koulun laajennus
12.12.2017Kaupungin vastine Turvesuo pohjoinen asemakaavan muutos, alue 120603
10.10.2017Laajalahti ry:n muistutus Turvesuo pohjoinen, asemakaavan muutos, alue 120603
07.07.2017Tiesuunnitelma Kehä I - Laajalahti ry:n muistutus
07.07.2017Laajalahti ry:n mielipide - vähittäiskaupan suuryksikkö
07.07.2017Laajalahti ry:n valitus - Laajalahti pohjoinen, alue 120324
15.06.2017Veljeskulman suojeluesitys
17.05.2017Laajalahti ry:n mielipide Laajalahti pohjoinen (koulu, Veljeskulma, kirjasto)
02.05.2017Ruukinranta - Tarvaspää Laajalahti ry:n muistutus
14.02.2017Lisämuistutus Lahdenpohjan asemakaavaehdotukseen
04.02.2017Laajalahti ry:n muistutus Lahdenpohja kaavaehdotus
04.01.2017Laajalahti ry:n muistutus Laajalahti pohjoinen asemakaavamuutoksesta
04.01.2017Lujabetoni: Laajalahti ryn valitus Vaasan hallinto-oikeudelle
14.12.2016Lahdenpohjan asemakaava Laajalahti ry:n vetoomus
20.11.2016Raide-Jokeri asemakaavat kaupunginsuunnittelulautakunnassa 16.11.2016
09.07.2016Laajalahti ry:n muistutus Lujabetoni Oy:n ympäristölupahakemukseen
16.06.2016Valtuustoilta vihreää valoa Raide-Jokerille
13.06.2016Kaupunginvaltuusto hyväksyi Raide-Jokerin hankesuunnitelman
09.06.2016Raide-Jokerin hankesuunnitelma valtuustoon
05.06.2016Lujabetoni hakee jatkoaikaa
13.04.2016KEHÄ I:N MUUTOSTYÖT
12.04.2016Raide-Jokeri ja kaavoitus
12.04.2016Raide-Jokeri - Laajalahti ry:n kannanotto
12.04.2016Raide-Jokeri ja Laajalahti ry
12.04.2016RAIDE-JOKERIN HANKESUUNNITELMA LAAJALAHDEN KOHDALLA