Toimintakertomus 2017

Vuosi 2017 oli Laajalahti ry:n 67. toimintavuosi. Yhdistys toteutti sääntömääräistä tehtäväänsä toimimalla Laajalahden kehittämiseksi ympäristöltään ja palveluiltaan laadukkaaksi ja viihtyisäksi asuinalueeksi sekä
kotiseututietouden lisäämiseksi ja kotiseutuhengen ylläpitämiseksi.
Toimintaansa varten yhdistys sai Espoon kaupungilta toiminta-avustusta 600
euroa. Laajalahti ry:llä oli maksavina jäseninä n. 200 kotitaloutta. Toimintavuonna Laajalahdessa oli menossa erityisen paljon Laajalahtea mullistavia suuria asemakaavamuutoshankkeita, jotka työllistivät johtokuntaa runsaasti.


TOIMINTAA

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 28.2.2017 ja se keräsi koulun ruokalan täyteen Laajalahden asukkaita. Kokouksen alustajina toimivat projektipäällikkö Pauliina Kuronen teknisestä keskuksesta sekä hankekehityspäällikkö Juha Iivanainen Tilapalvelut liikelaitoksesta. Pauliina Kuronen esitteli Laajalahden alueella vireillä olevia pikaraitiotie- ja tiehankkeita. Juha Iivanaisen aiheena oli koulun laajennus ja perusparannus sekä kirjasto ja Veljeskulma.

Kokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2018 Sari Ojasen ja
toiminnantarkastajaksi Tuula Grundströmin. Uusiksi johtokunnan jäseniksi
valittiin Minna Fagerlund, Inka Hinkkanen ja Sami Humala.

Raivaaja-patsas

Laajalahti ry sai 10.1. lahjoituksena yhdistyksen entisen puheenjohtajan Teuvo Valkosen perikunnalta Raivaaja-patsaan pystin valumuotin. Teuvo Valkonen toimi aktiivisesti myös Laajalahden Ukkokerhossa ja oli yksi Raivaaja-patsaan toteuttajista. Laajalahti ry kiittää Jukka Valkosta lahjoituksesta.

Meidän puistot

Laajalahti ry:llä on kaupungin kanssa Meidän puisto -hoitosopimukset kahdesta eri kohteesta, Anja Pankasalon puistosta eli rodopuistosta ja Taivarin (Vahvialankallion) laskettelurinteestä. Molempien puistojen kuntoa valvottiin ja Rodopuistossa pidettiin talkoot 15.5., jonka hoitivat Minna Fagerlund, Kari Hakala ja Lassi Heiskala.

Lasten koulutie

Jokavuotiseen tapaansa Laajalahti ry järjesti viikolla 32 suojatievalvontaa turvaamaan pienten koululaisten koulumatkaa. Valvontaan osallistuivat Kari Hakala, Tiina Elo, Johanna Karimäki, Tuomas Suhonen, Tero Heikkilä ja Raili Lindberg.

Laajalahtipäivä

Perinteistä Laajalahtipäivää
vietettiin lauantaina 9.9. koleissa ja märissä olosuhteissa Laajalahden keskustassa.
Kurja sää veloitti osallistujamäärää ja erityisesti se näkyi
kirpputorikauppiaiden vähäisessä määrässä. Laajalahti ry:n infopiste oli
suosittu ja myös koululaisten kahvituspisteessä riitti asiakkaita. Onnenpyörä
pyöri katoksen alla ja partiolaisten herkkutarjonta toimi menestyksekkäästi
telttakatosten suojissa. Tapiolan voimistelijat esiintyivät urheasti lähes rankkasateessa taivasalla. Kirjaston sisätiloissa lapsille esiintynyt ilmapallotaikuri sairunsaan yleisön.

Suomi 100 vuotta

Juhlapäivänä 6.12.17 Laajalahti ry halusi kunnioittaa sotaveteraaneja ja Laajalahden hyväksi ansiokasta työtä tehneitä henkilöitä sytyttämällä kynttilöitä Raivaaja-patsaan ympäristöön ja Anja Pankasalon puistoon.

Muisteluilta

Laajalahti ry järjesti yhteistyössä Laajalahden kirjaston kanssa muisteluillan 11.12.17 kirjaston tiloissa. Lämminhenkisessä tilaisuudessa muisteltiin vanhaa Laajalahtea kuvin ja tarinoin. Mukana oli yli 20 entistä ja nykyistä
laajalahtelaista sekä kirjaston entisiä virkailijoita.

Yhteistyö Laajalahden kirjaston kanssa

Kirjasto on tuonut Laajalahteen asukkaille kohtaamispaikan ja aivan uudenlaista yhteisöllisyyttä kyläämme monipuolisine toimintoineen. Kirjastomme sai kertomusvuonna vakituisen kirjastonhoitajan ja se mahdollisti tiiviin yhteistyön kirjaston ja yhdistyksemme välillä. Laajalahti ry on kotisivuillaan tiedottanut kirjaston tapahtumista ja yhdistyksen johtokunnan jäseniä on ajoittain ollut aikuisina läsnä kirjastossa sen omatoimiaikoina sekä järjestänyt tilaisuuksia yhdessä kirjastoväen kanssa.

Veljeskulman suojelu

Saatuaan tietää Veljeskulman rakennukseen kohdistuvasta
purku-uhasta ja sen tilalle suunnitellusta 3-4 kerroksisesta
asuinkerrostalosta, Laajalahti ry:n johtokunta päätti ryhtyä toimenpiteisiin
rakennuksen suojelemiseksi. Tätä varten yhdistys toimitti suojeluhakemuksensa rakennusperintölain nojalla ELY-keskukselle 15.6.2017. Museovirasto kävi tutustumassa kiinteistöön 20.7. Laajalahti ry:n edustajina tilaisuudessa olivat Kari Hakala, Sari Ojanen ja Raili Lindberg.

1.9.17 päivätyssä lausunnossaan Museovirasto ilmoitti sitten kantanaan, että rakennusta ei saa purkaa ja että sen historialliset, arkkitehtoniset ja maisemalliset arvot sekä yleiskaavamääräyksessä esitettyjen aluetta koskevien arvojen tulee säilyä. Espoon kaupunki vastusti omassa lausunnossaan suojeluesitystä vedoten mm. rakennuksen huonoon kuntoon. Asiasta päättää ELY-keskus.KAAVA-HANKKEIDEN MUISTUTUKSET, MIELIPITEET JA VALITUKSET

Raide-Jokeri, Laajalahti pohjoinen, asemakaavan
muutos, Laajalahti, alue 120324

Kun Raide-Jokeria suunniteltiin, asukkaille annettiin tieto, että muu liikenne Kurkijoentiellä vähenee merkittävästi, kun liittymä Kehä I:lle suljetaan. Mankkaan suunnalta tulevan liikenteen Ruukinrantaan ja edelleen Vermoon piti tulevaisuudessa kulkeman pitkin Kehä I:n itäpuolelle rakennettavaa rinnakkaisväylää. Lahdenpohjan kaavan valmistelun yhteydessä Laajalahti
ry sai kuitenkin tietää, että suunnitelmia on muutettu ja että Kehä I:n yli
rakennetaan Kurkijoentien jatkeeksi silta. Laajalahti ry teki tammikuussa 2017 asiasta muistutuksen, jossa se pyysi myös mm. tutkimaan pikaraitiotien
varikkorakennuksen sijoittamista muualle kuin Laajalahteen.

Kun Laajalahti ry:n muistutus ei muuttanut kaupunkisuunnittelulautakunnan kantaa, yhdistys teki asiasta valituksen Helsingin hallinto-oikeudelle 20.6.2017 vedoten mm. Raide-Jokeriin liittyvien kaavojen valmistelun harhaanjohtavuuteen ja Laajalahden asukkaiden turvallisen ja terveellisen elinympäristön puolesta.

Lahdenpohja (Laajaranta) alue 221800, kaavaehdotus (Kurkijoentien silta)

Kaavaehdotuksessa on Kurkijoentien Kehä 1:n liittymän poistaminen ja sillan rakentaminen Kurkijoentien jatkeeksi yli Ruukinrantaan.
Laajalahti ry katsoo, että yhteyden rakentaminen Laajalahdesta Ruukinrannan
kautta aiheuttaa lisääntyvää läpiajoliikennettä erityisesti Kurkijoentielle, mutta myös muualle Pohjois-Laajalahteen. Lisäksi samaan kohtaan muun liikenteen lomassa kulkevaksi suunniteltu Raide-Jokeri aiheuttaa Kurkijoentielle kestämättömän liikenteellisen tilanteen.

Laajalahti ry vaati muistutuksessaan 4.2. ja lisämuistutuksessaan,
että Kehä I:n itäpuolelle toteutetaan alkuperäisen kantamme
muodostamisvaiheessa (Ramboll 31.3.2016) olevan ehdotuksen mukainen
autoliikenteen rinnakkaisväylä Turvesuontien eritasoliittymästä Ruukinrantaan.


Ruukinranta - Tarvaspää asemakaava, alue 250100

Laajalahti ry päätti kokouksessaan 2.5.2017 antaa
Ruukinranta-Tarvaspää asemakaavasta muistutuksen. Laajalahti ry:n mukaan
Ruukinranta-Tarvaspään alueelle on suunnitteilla nykyistä kolme kertaa suurempi
asuinalue, jolla ei ole mitään omia julkisia palveluita. Myös sen liikenneverkko
perustuu Laajalahden asuinalueen käyttämiseen. Ruukinrannan
liikenneyhteyksiä varten rakennetaan Laajalahden puolelle siltayhteys eli niin
sanottu Kurkijoensilta. Laajalahti ry on vastustanut Kurkijoensillan
rakentamista ja vaatinut nykyisen Kurkijoentien liittymän sulkemista Raide-Jokerin
rakentamisen myötä.


Turvesuo pohjoinen, asemakaavan muutos, alue
120603 (Vähittäiskaupan suuryksikkö)

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 25.6.17
antamassaan mielipiteessään Laajalahti ry katsoo, että vähittäiskaupan
suuryksikön sijoittaminen alueelle lisäisi Laajalahden alueen
läpiajoliikennettä merkittävästi välillä Kehä 1 – Kurkijoentie – Antreantie –
Ilmeentie – Sinimäentie, Kehä 1 - Sinimäentie sekä välillä Kehä 1 –
Kurkijoentie – Kirvuntie – Sinimäentie. Merkittävä ajoneuvomäärien kasvu
on oletettavaa, sillä vähittäiskaupan suuryksikkö jo itse laajemmilla
aukioloajoillaan, verraten kaavan mukaisiin kodin erikoisliikkeisiin,
nostattaisi liikennemääriä kohtuuttomasti. Laajalahti ry katsoo, että
kaavamuutos aiheuttaa liikennemäärien hallitsemattoman kasvun Laajalahden
alueelle, eritoten koskien Pohjois-Laajalahtea.


10.10.2017 Laajalahti ry teki asemakaavan muutoksesta myös
muistutuksen, jossa korosti mm. lasten koulutien turvallisuutta. Turvesuontie
on sekä Kirvuntien ja Räisälänkujan kohdalla vilkkaan kevyen liikenteen
ylityskohta sekä pienten koululaisten päivittäisen koulumatkan reitti. Mittava
läpiajoliikenne aiheuttaa viikoittain vaaratilanteita Laajalahdessa ja
erityisesti raskas liikenne on korostuneen suuri vaaramomentti alueella.

Asemakaavan muutos, Laajalahti pohjoinen alue 120325 (Koulun laajennus)

Laajalahti ry on tehnyt hankkeesta muistutuksen 29.12.2017 ja
ilmoittanut huolensa siitä, että laajennetun koulun ja siihen tulevan
iltakäytön mukana liikenne vilkastuu Kaukolantiellä, joka on suunniteltu vain
pientaloalueen paikallisliikennettä varten. Lisäksi uuden koulurakennuksen
ylimitoitetusta korkeudesta tulisi Laajalahden kulttuurimaisemaan sopimaton
rakennus. Laajalahti ry on muistutuksessaan pitänyt myös tärkeänä, että Laajalahden kirjastoa ei siirretä koulun tiloihin, vaan sen halutan säilyvän Laajalahden keskustassa nykyisellä paikallaan.


MUISTAMISET

- Laajalahti ry
muisti ja kiitti kukkasin pitkäaikaista yhdistyksen rahastonhoitajaa Raimo
Kukkoa vuosikokouksessa 28.2.17 hänen luovuttuaan tehtävästään.

- Yhdistys toimitti adressin ja kukkia pitkäaikaisen jäsenemme Seppo Heiskalan poismenon johdosta hänen omaisilleen.


KUTSUT

- Espoon kaupungin sivistystoimen ja EKYL:in järjestämään yhteispalaveriin valtuustotalolla 15.3.17 osallistui Laajalahti ry:n edustajana Raili Lindberg. Illan teemana oli ”Yhteistyöllä eteenpäin” ja tilaisuudessa keskusteliin kulttuurilautakunnan avustuksista kaupunginosayhdistyksille.

- Kaupunginjohtaja kutsui kahvi- ja keskustelutilaisuuteen kotiseutuyhdistysten puheenjohtajat Gumbölen kartanoon 19.4.17. Laajalahti ry:tä tilaisuudessa edusti
varapuheenjohtaja Raili Lindberg.

- EOK:n vuosikokouksessa 26.4. Laajalahti ry:tä edustivat Simo J. Laakso ja Raimo Kukko

- EKYL:in vuosikokoukseen 27.4. osallistui Laajalahti ry:n edustajana Raili Lindberg

- EKYL:in järjestämään puheenjohtajien tapaamisen 8.6. Hvitträskin kartanolla osallistui varapuheenjohtaja.

KATTOJÄRJESTÖT

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto (EKYL). Liiton puheenjohtajana toimi Mikko Perkko. Laajalahti ry:n johtokunnan jäsen Raili Lindberg on liiton hallituksen jäsen.

Suomen Kotiseutuliitto (SKL). SKL on valtakunnallinen keskusjärjestö ja EKYL:in kattojärjestö ja sitä kautta myös Laajalahti ry kuuluu liittoon.

Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö (EOK). Järjestön puheenjohtajana toimi kertomusvuonna Esko Meuronen. Laajalahti ry:n johtokunnan jäsen Simo J. Laakso oli järjestön hallituksen jäsen.


LAAJALAHTI RY:N JOHTOKUNTA

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi kertomusvuonna Sari Ojanen ja sihteerinä Rea Wallenius, varapuheenjohtajana Raili Lindberg, tiedottajana Inka Hinkkanen ja rahastonhoitajana Tytti Heiskala.. Yhdistyksen kotisivuista vastasi Raili
Lindberg.

Johtokunnan jäsenet vuonna 2017

Varsinaiset jäsenet: Elo Tiina, Fagerlund Minna, Heiskala Lassi, Hinkkanen Inka, Kärävä-Lindgren Leena, Laakso Simo J., Lindberg Raili, Nikkanen Liisa, Ojanen Sari.

Varajäsenet: Anttila Petri, Forsbacka Mikael, Hakala Kari, Humala Sami, Karimäki Johanna, Lassila Harri, Lehikoinen Kalevi, Mickelsson Timo, Wallenius Rea.

Johtokunta on kertomusvuonna pitänyt 8 varsinaista kokousta. Sen lisäksi on epävirallisesti kokoonnuttu työ- ja suunnittelupalavereihin.

Toimikunnat

Ympäristö- ja virkistystoimikunta, kokoonkutsuja Lassi Heiskala

Vihertekotoimikunta, kokoonkutsuja Kari Hakala.

Perinnetoimikunta, kokoonkutsuja Mikael Forsbacka

Kaavoitustoimikunta, kokoonkutsuja Sari OjanenTiedottaminen

Laajalahti ry julkaisi kertomusvuonna kaksi
koko Laajalahden alueen postilaatikoihin jaettua tiedotetta. Laajalahti ry:n kotisivut ovat muodostuneet suosituksi tietolähteeksi Laajalahden asukkaille, vuoden aikana sivuilla kävijöitä on ollut kymmeniä tuhansia.
Ruuhkaisimpina päivinä kävijöitä on ollut jopa yli 500.


Laajalahdessa helmikuussa 2018

LAAJALAHTI RY:N JOHTOKUNTA