Yhdistyksen säännöt

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2001. Korjattu Patentti- ja
rekisterihallituksen välipäätöksen 30.1.2002 Dno 2001/019161Y mukaisesti.


LAAJALAHTI RY:N SÄÄNNÖT

1 §
YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Laajalahti ry ja sen kotipaikka on Espoo.


2 §
YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoitus on toimia Laajalahden kehittämiseksi
ympäristöltään ja palveluiltaan laadukkaaksi ja viihtyisäksi asuinalueeksi.

Yhdistyksen tarkoitus on myös kotiseututietouden lisääminen ja kotiseutuhengen
ylläpitäminen.

Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1. Toimii Laajalahden alueen etujärjestönä, on yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa ja vaikuttaa kunnallishallinnon päätöksentekoon,

2. Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille
Laajalahtea koskevissa asioissa,

3. Toimii Laajalahden alueen asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä,

4. Tiedottaa Laajalahden asukkaille aluettaan ja omaa toimintaansa koskevista asioista,

5. Järjestää kokouksia, kotiseutupäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, näyttelyjä, talkoita sekä jäsenilleen kulttuurimatkoja ja opintoretkiä.

6. Kokoaa ja säilyttää Laajalahden historiikkia,

7. Harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa,

8. Toimii yhteistyössä kotiseututyötä tukevien viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia tai testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi myös toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan myyjäisiä, rahankeräyksiä ja arpajaisia.

Yhdistys voi myös liittyä jäseneksi oman toimialansa järjestöihin.


3 §
YHDISTYKSEN JÄSENYYS

Varsinaiset jäsenet

Varsinaiseksi jäseneksi pääsee 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Aikaisempien sääntöjen voimassa ollessa jäseniksi liittyneiden jäsenoikeudet säilyvät.

Kannattajajäsenet

Kannattajajäseneksi johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan kutsua johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksessa yhdistyksen toimintaan erityisen ansiokkaasti osallistuneita tai sen tavoitteita merkittävällä tavalla tukeneita henkilöitä.

Jäsenyys lasketaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Vuosikokous voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen
jäsenmaksunsa suorittamatta tai jättää noudattamatta yhdistyksen sääntöjä.


4 § JÄSENMAKSU

Varsinaisilta ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta
päättää yhdistyksen vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät
suorita jäsenmaksuja.


5 § JOHTOKUNTA

Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu vähintään kolme ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä sekä yhtä monta varajäsentä. Vuosikokous valitsee vuosittain puheenjohtajan johtokunnan varsinaisista jäsenistä.

Johtokunnan varsinaiset ja varajäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että toimikaudet sijoittuvat niin, että 1/3 heistä on vuosittain erovuorossa.

Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Työryhmät ja toimikunnat

Johtokunta voi asettaa keskuudestaan tai muista yhdistyksen jäsenistä koostuvia työryhmiä tai toimikuntia valmistelemaan johtokunnalle kuuluvia asioita.


6 §
YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, aina kaksi yhdessä.


7 §
TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on
annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tule antaa kirjallinen lausuntonsa viikon kuluessa aineiston
vastaanottamisesta.


8 §
YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä helmikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja
kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin ole määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


9 §
YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitettavalla kirjeellä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Yhdistyksen kokouksesta voidaan tiedottaa myöskin alueen talouksiin jaettavalla tiedotteella. Kutsussa on mainittava erovuoroiset johtokunnan jäsenet ja yhdistyslain 23 §:ssä mainitut ja niihin verrattavat asiat.


10 §
VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus,

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa,

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

4. hyväksytään kokouksen esityslista,

5. esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,

7.vahvistetaan toimintasuunnitelma,

8. päätetään jäsenmaksujen suuruudesta, johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien
kulukorvauksien suuruudesta,

9. hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio,

10. valitaan jäsenet erovuoroisten tilalle ja johtokunnan puheenjohtaja,

11. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja,

12. valitaan edustajat keskusjärjestöjen kokouksiin,

13.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle edellisen joulukuun loppuun mennessä, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § JÄSENEN EROTTAMINEN, SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös jäsenen erottamisesta, sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava jäsenen erottamisesta, sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.