Laajalahti ry:n muistutus Turvesuo pohjoinen, asemakaavan muutos, alue 120603

10.10.2017

Laajalahti ry   MUISTUTUS  10.10.2017

Espoon kaupunki 

 

TURVESUO POHJOINEN, ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALUE 120603

 

Laajalahti ry:n toiminnasta

 

Laajalahden alueen asukasyhdistys on perustettu vuonna 1950 ja sillä on satoja alueen talouksia jäseninään ja sen toiminta-ajatuksena on valvoa Laajalahden alueen kokonaisetua. Laajalahti ry ei puutu yksittäisten kiinteistönomistajien hankkeisiin vaan valvoo koko aluetta koskevia hankkeita. Erityistä huomiota yhdistys kiinnittää alueen ja sen välittömän ympäristön liikennejärjestelyihin ja sen myötä laajalahtelaisten lasten turvalliseen koulumatkaan. Yhdistyksen tarkoitus on toimia Laajalahden kehittämiseksi ympäristöltään ja palveluiltaan laadukkaaksi ja viihtyisäksi asuinalueeksi.

 

Kaupallisten vaikutusten arviointi ennustaa alueellisen kauppakeskuksen alueellisen käytön kohteeksi

 

Laajalahti ry on asemakaavaprosessin aikaisemmassa vaiheessa antanut mielipiteensä kaavamuutoksesta ja toistaa myös tässä vaiheessa kaiken aikaisemmin lausumansa. Lisäksi Laajalahti ry kiinnittää huomiota asemakaavakäsittelyn liitteenä olevaan Kaupallisten vaikutusten arviointiin, jossa useaan otteeseen mainitaan korttelin kaavan mahdollistamien kauppojen olevan merkitykseltään alueellisia. Kaavan mahdollistama kauppakeskittymä ei ole mikään paikallisten asukkaiden kohde vaan alueellinen asiointipaikka. Tämä tuo väistämättä nykyisin täysin tyhjälle alueelle lisää liikennettä, joka pitää huomioida asemakaavaa käsiteltäessä.

 

Maankäyttö-ja rakennuslaki

 

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta tuli voimaan 1.5.2017. Lakimuutos koski myös vähittäiskaupan suuryksiköitä. Vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan yli 4000 k-m² suuruista vähittäiskaupan myymälää. Vähittäiskaupan suuryksikköä ei saa sijoittaa maakunta- tai yleiskaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle, ellei alue ole asemakaavassa erityisesti osoitettu tätä tarkoitusta varten. Alueelle mahdollistetaan alle 2000 k-m² päivittäistavarakaupan sijoittuminen.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 71 c §:n 1 momentin mukaan vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijaintipaikka on keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan laatu huomioon ottaen ole perusteltu. Säännös on joustava ja ottaa huomioon sen, että on olemassa kaupan toimialoja, jotka ovat laadultaan sellaisia, että ne voivat perustellusta syystä sijoittua myös keskusta-alueiden ulkopuolelle. Nämä toimialat eivät tyypillisesti kilpaile keskusta-alueelle sijoittuvan kaupan kanssa ja niiden sijoittaminen keskusta-alueelle on toiminnan luonteen ja ison tonttitilan tarpeen vuoksi vaikeaa. Myös toimialan tyypillinen asiointitiheys ja sitä kautta liikenteen määrä vaikuttaa arvioon.

 

 

LAAJALAHTI RY:N VAATIMUKSET

 

I Alueen läpiajoliikenne

 

Laajalahti ry katsoo alueen läpiajoliikenteen kasvavan kaavanmuutoksen myötä kohtuuttomasti Laajalahden alueella, erityisesti Pohjois-Laajalahden pientaloalueella, jolle ei ole mitoitettu suuria liikennemääriä.

  

Laajalahti ry katsoo, että vähittäiskaupan suuryksikön sijoittaminen alueelle lisäisi Laajalahden alueen läpiajoliikennettä merkittävästi välillä Kehä 1 – Kurkijoentie – Antreantie – Ilmeentie – Sinimäentie, Kehä 1 - Sinimäentie sekä välillä Kehä 1 – Kurkijoentie – Kirvuntie – Sinimäentie.  Merkittävä ajoneuvomäärien kasvu on oletettavaa, sillä vähittäiskaupan suuryksikkö jo itse laajemmilla aukioloajoillaan, verraten kaavan mukaisiin kodin erikoisliikkeisiin, nostattaisi liikennemääriä kohtuuttomasti. Laajalahti ry katsoo, että kaavamuutos aiheuttaa liikennemäärien hallitsemattoman kasvun Laajalahden alueelle, eritoten koskien Pohjois-Laajalahtea.

 

Turvesuontie on Espoon katuverkoston alueella olevista kokoojakaduista ylivoimaisesti eniten raskaan läpiajoliikenteen kuormittama. Espoon kaupungin oman virallisen meluntorjuntaselvityksen mittausten mukaan (Espoon ympäristö-keskuksen monistesarja 9/2006) Turvesuontien varren talot Laajalahdessa ovat selkeästi meluvyöhykkeellä ja selvityksen mukaan alueella tulisi toteuttaa meluaidat.

 

Lasten koulutie

 

Turvesuontie on sekä Kirvuntien ja Räisälänkujan kohdalla vilkkaan kevyen liikenteen ylityskohta sekä pienten koululaisten päivittäisen koulumatkan reitti. Mittava läpiajoliikenne aiheuttaa viikoittain vaaratilanteita Laajalahdessa ja erityisesti raskas liikenne on korostuneen suuri vaaramomentti alueella.

 

Tätä taustaa vasten on hyvin vastuutonta, että Espoon kaupunki omalla toiminnallaan pyrkii maksimoimaan Laajalahden läpiajoliikenteen tukemalla lisää liikennettä aiheuttavaa toimintaa alueella. Alueen kevyenliikenteen järjestelyille ei sen sijaan ole tehty mitään vuosikausiin. Laajalahti ry on jo vuosien ajan ilmoittanut alueen kaavoituksen yhteydessä huolensa alueen liikenneturvallisuudesta. Kaikki laajalahtelaiset lapset ylittävät Turvesuontien koulutiensä eri vaiheessa: yläkoulu on Tapiolassa ja alakoulu on Laajalahden keskustassa.

 

 Läpiajoa laajalle alueelle

 

Kaavamuutoksen vaikutus ulottuu laajemmalle kuin varsinaiselle kaava-alueelle ja tätä ei olla otettu huomioon. Läpiajoliikenne kohdassa a mainituilla liikenneosuuksilla on myös riippuvainen Laajalahden alueen kannalta tärkeästä kaavamuutoksesta liikennejärjestelyjen osalta (Lahdenpohja, 221800). Kurkijoentieltä nouseva silta Kehä 1:n ylitse Ruukinrantaan lisää Ruukinrannasta tulevien autoilijoiden läpiajoa Laajalahdessa. Ruukinrannan asukasmäärä on kasvussa täydennysrakentamisen myötä, joka jo itsessään kasvattaa liikennemääriä Laajalahdessa (Ruukinranta – Tarvaspää, 250100).  Perkkaan/Talin alueen rakentaminen lisää alueen potentiaalista kauppakeskuksen asiakasmäärää. Vähittäiskaupan suuryksikkö lisäisi liikennettä vielä lisää.

 

Kaavaillun vähittäiskaupan asiointi perustuu pääosin yksityisautoiluun. Kaava-alue on rakennettu suhteellisen väljästi, eikä lähellä ole palvelemassa mitään merkityksellistä joukkoliikenneverkkoa. Edes viereiset kaava-alueet, joissa selvitetään asuntojen rakentamista alueelle, eivät muuta tätä asiaa radikaalisti niin, että yksityisautoilun merkitys vähenisi.

 

II Asumisviihtyvyys  alueella

 

Uusi vähittäiskaupan suuryksikkö aiheuttaa läpiajoa ja raskasta huoltoliikennettä alueelle varhaisesta aamusta aina iltaan saakka. Kauppa laajoine aukioloineen on häiritsevä melu- ja maisemahaitta sekä päivä- että yöaikana, kun kauppa ja sen voimakkaat valot näkyvät suoraan läheisiin asuintoihin. Vähittäiskaupan rajoittamaton aukiolo on selkeä asumisviihtyvyyttä heikentävä tekijä alueen naapurustossa. Laajalahti ry on jo useiden vuosien ajan pyrkinyt kiinnittämään Espoon kaupungin päättäjien huomion siihen, että Turvesuon alueen rakentaminen on selkeä pientaloalueen asumisviihtyvyyttä ja turvallisuutta vaarantava tekijä. Laajalahti ry on lähialueen asukkaiden toimijoiden kanssa yhdessä vastustanut alueen kaavoitusta virkistysalueesta kauppakeskukseksi tuloksetta. Tästä huolimatta Espoon kaupunki on toistuvasta kehittänyt aluetta, tarkastellen asiaa puhtaasti yritystoiminnan etujen perspektiivistä, sivuuttaen täysin alueella asuvien kuntalaisten näkökulman.

 

Laajalahti ry katsoo, että kaavamuutoksesta olisi tullut järjestää yleisötilaisuus mielipiteen keruuta varten osallistumis- ja arviointisuunnitelmaprosessin yhteydessä. Kaava on ollut jo alun perin kiistanalainen, joten olettamuksena on, että kaupunki hakisi avoimen vuorovaikutuksen kautta ratkaisua.

 

Espoossa 10.10.2017

 

Puheenjohtaja                                                                Varapuheenjohtaja

Sari Ojanen                                                                    Raili Lindberg

 

 

 

 


 

30.05.2021Koulun purkutyöt - päätös /Päivitetty 23.7.21
11.09.2020Uusi betoniasema Laajalahteen
16.07.2020Turvesuon asuntorakentaminen - asukaskyselyn raportti
13.02.2020Kehä I:n melu / Päätöspöytäkirja 12.11.19
29.01.2020Työmaamelu Laajalahdessa - Kysely 15.9.19
20.08.2019Turvesuon asuntorakentaminen / Asukaskyselyn raportti
19.08.2019Melulupapäätös Raide-Jokerin työmaista
22.03.2019Veljeskulma - Museoviraston lausunto 1.9.17
27.10.2018Turvesolmun metsävyöhyke - esitys ELY:lle
12.09.2018Väliaikatietoja Laajalahden kaavoituksesta

Siirry arkistoon »