Lisämuistutus Lahdenpohjan asemakaavaehdotukseen

14.02.2017

MUISTUTUS 7.2.2017

TÄYDENNYS LAAJALAHTI RY:N 31.1.2017 PÄIVÄTTYYN MUISTUTUKSEEN LAHDENPOHJA (LAAJARANTA) ALUE  221800 KAAVAEHDOTUKSESTA

Laajalahti ry joutuu vielä täydentämään 31.1.2017 lähettämäänsä muistutusta, koska olemme saaneet tietoomme asiaan vaikuttavia yksityiskohtia muistutuksemme tueksi.

Luontoympäristö ja liito-oravien elinympäristö

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 27.1.2017 päivätyllä otsikossa mainittua kaavaa koskevassa lausunnossaan painottanut asemakaavan Elfvikin vanhojen metsien alueen halki kulkevaa liito-oravien yhteyttä. Lisäksi Ely-keskuksen lausunnon mukaan asemakaava-alueella on kohtia, joista liito-oravat pääsevät Kehä I:n yli. Ely-keskus painottaa lausunnossaan toukokuussa 2016 tehtyä asiantuntijaselvitystä, jossa on mainittu alueella olevat liito-oravat muiden eläimien ohella. Elfvikin vanhan metsän alueen lounaisosassa on sen mukaan havaittu liito-oravan jätöksiä ja niiden suuri määrä viittaa siihen, että alueella on liito-oravan käyttämä kolopuu tai risupesä. Alue on tulkittavissa liito-oravan elinympäristöksi, jossa on lajin käyttämä levähdyspaikka.

Selvityksen mukaan aiempiin suunnitelmin sisältyneen rinnakkaistien rakentaminen hävittäisi lähes kokonaan alueen, josta liito-oravan jätöksiä on löytynyt, ja joka on tulkittava lajin lisääntymis- ja levähdyspaikaksi. Rinnakkaistien toteuttaminen edellyttäisi luonnonsuojelulain 49 §:n mukaista poikkeamislupaa.

Luonnonsuojelulain 49 §:n mukaista poikkeamislupaa haettava

Luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Näihin eläinlajeihin kuuluu myös liito-orava.            

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi kuitenkin yksittäistapauksessa myöntää luvan poiketa tästä kiellosta. Espoon kaupunki sai elokuussa 2016 poikkeusluvan pikaraitiolinja Raide-Jokerin rakentamiselle liito-orava-alueelle. Lupa myönnettiin sekä raitiolinjalle että Kurkijoenpuistoon tulevalle varikolle. Luvan perusteiden mukaan raitiotien sijainnille ei katsottu olevan vaihtoehtoja, sillä liito-oravapuiden kiertäminen olisi aiheuttanut sen, että Raide-Jokerin matkanopeus olisi hidastunut liikaa. Lupa annettiin puhtaasti tarkoituksenmukaisuusharkintaan perustuvan liikennevälineen toiminnallisuuden edistämiseen. Osa laajalahtelaisia vastustaa Raide-Jokerin linjausta Kurkijoenpuiston läpi, mutta siitä huolimatta Espoon kaupunki haki luonnonsuojelulain mukaista poikkeuslupaa alueelle, koska siellä oli liito-orava pesäpuu. Lupa myös myönnettiin ja näin ollen liito-oravan pesäpuu saadaan tuhota Raide-Jokerin linjauksen alta Laajalahden alueella.

Laajalahti ry edellyttää, että Espoon kaupunki hakee luonnonsuojelulain 49 §:n mukaista poikkeuslupaa myös saman linjauksen varrella olevalle alueelle rinnakkaistien kohdalle. Kyseinen menettely edustaisi oikeudenmukaista ja tasapuolista menettelyä linjauksen eri kohdissa. On vaikeaa selittää linjauksen varrella asuville laajalahtelaisille, miksi näin ei voida toimia ja vähentää Laajalahden alueen ihmisille kohdistuvaa liikenne-, melu- ja päästörasitetta. Linjauksen varrella olevaa Laajalahden koulua ollaan myös peruskorjaamassa ja laajentamassa kolmisarjaiseksi eli oppilasmäärä lisääntyy 150 lapsella. Alueen lisääntyvä liikenne vaikuttaa siis yhä useamman lapsen koulutien turvallisuuteen. Perusteita luvan myöntämiselle löytyy varmasti.

Liito-oravayhteys teiden yli

Kaavassa on osoitettu asianmukaisesti liito-orava yhteys Kehä I:n ylitse. Tätä yhteyttä voidaan myös jatkaa ja turvata esimerkiksi pylväshaapojen yms istutusten avulla myös rinnakkaistien yli. Liito-oravan yhteys toteutettiin Turku-Helsinki I tien linjauksessa Tervakorven tunnelin läheisyydessä juuri tuolla pylväshaapajärjestelyllä. Kyseinen tie on paljon leveämpi kuin tämä kyseinen rinnakkaistie.

Laajalahti ry

Sari Ojanen                                                                    Raili Lindberg

puheenjohtaja                                                                 varapuheenjohtaja

                                                                                       
20.08.2019Turvesuon asuntorakentaminen / Asukaskyselyn raportti
19.08.2019Päätös Raide-Jokerin työmaista
22.03.2019Veljeskulma - Museoviraston lausunto 1.9.17
27.10.2018Turvesolmun metsävyöhyke - esitys ELY:lle
12.09.2018Väliaikatietoja Laajalahden kaavoituksesta
02.03.2018Lahdenpohjan kaava - Laajalahti ry:n valitus
29.12.2017Laajalahti ry:n muistutus - Koulun laajennus
12.12.2017Kaupungin vastine Turvesuo pohjoinen asemakaavan muutos, alue 120603
10.10.2017Laajalahti ry:n muistutus Turvesuo pohjoinen, asemakaavan muutos, alue 120603
07.07.2017Tiesuunnitelma Kehä I - Laajalahti ry:n muistutus

Siirry arkistoon »